22 mars 2006

Fjordbyen - Oslo

Syv team får den utfordrende oppgaven med å utarbeide alternativ bruk for tre områder i Fjordbyen. Til sammen 22 arkitektteam konkurrerte om syv oppdrag på delområdene Filipstad, Vippetangen-Revierkaia og Ormsund-Alnas utløp.

Hensikten med disse alternative studiene er å "sikre bredden i beslutningsgrunnlaget som vil bli lagt fram for politisk behandling i Bystyret senere i år".

Nedenfor er de ulike prosjektene illustrert i forhold til hverandre for å vise helheten i Fjordbyen. Kartet gir et overordnet bilde, dog forenklet, av hvordan fremtidens Fjordby kan bli seende ut. De orange delene i kartet er dagens uavklarte områder.


Oppdragene er fordelt slik:

Filipstad – gjenbruk:
Arkitektskap as, Oslo. Underkonsulenter: SWECO Grøner as, Oslo

Filipstad – sentrumsutvidelse:
3RW Arkitekter as, Bergen). Underkonsulenter: Karres en Brands og Opticonsult, Nederland

Vippetangen – gjenbruk:
Metropolitan Workshop, UK. Underkonsulenter: Max, Space Syntax og Alan Baxter&Associates, UK.

Vippetangen – destinasjon:
DARK Arkitekter as, Oslo. Underkonsulenter: Rambøll Norge, Oslo, og blauraum architekten, Tyskland.

Vippetangen – aktivitetspark:
Asplan Viak as, Sandvika. Underkonsulenter: Ghilardi+Hellsten ans, Oslo.

Alna fjordpark:
Multiconsult as, Oslo.Underkonsulenter: a-lab as og Fuglum as, Oslo.

Ormsund lokalsenter:
Dyrvik Arkitekter as, Oslo. Underkonsulenter: Civitas as og Dronninga landskap, Oslo.

De aktuelle områdene:

Filipstad
Areal: 318,9 daa. I dag sted for Color Lines kaianlegg for fergene til Tyskland og Danmark sammen med en betydelig del av containervirksomheten til Oslo Havn KF. NSB har også virksomhet i området. Filipstad grenser mot Aker Brygge og Tjuvholmen i vest og mot Frognerstranda i nordøst, og er sydvendt med et unikt utsyn over fjorden. Området gjennomskjæres i dag av E-18. Bystyret har vedtatt at området skal selges og frigjøres for byutvikling etter at Bjørvika og Tjuvholmen er ferdig utbygget. Hjortneskaia vil også i fremtiden romme fergeterminal, og kaianlegget ble i 2004 betydelig oppgradert. Filipstad er det siste store området i/for realiseringen av Fjordbyvisjonen.

Vippetangen-Revierkaia
Areal: 120,9 daa. Vippetangen og Revierkaia er området fra spissen av Vippetangen og til Oslo Havnelager ved Langkaia. Grenser til Bjørvika i nord-nordøstlig retning og til Akerhusstranda i nordvest. Kaianlegget på Vippetangen betjener to ferger til Danmark. Kaianlegget på Revierkaia blir til en viss grad benyttet som cruisehavn i sommermånedene. Det vil også i fremtiden være fergeterminal på Vippetangen - i tråd med bystyrets vedtak om delt fergeterminalløsning for Oslo. Revierkaia har en sentral og viktig rolle i den pågående revitaliseringen av Kvadraturen og Akershus festning.

Alnas utløp ved Kongshavn
Areal: 132,4 daa (hele Kongshavn). Kongshavn grenser til Bjørvika i nord og Sjursøya i sør. Her munner også Oslos lengste elv, Alna ut i fjorden. Området vil i all hovedsak fortsatt bli brukt til havneformål. Endelig avklaring av dette vil være avhengig av den nye, midlertidige containerterminalen på Sjursøya. Området preges av utfyllinger gjennomført de senere år og har forholdsvis dårlige grunnforhold for utbygging.

Ormsund
Areal: 156,8 daa (hele Ormsund-Bekkelaget). Ormsund-Bekkelaget er det syd-østligste prosjektområdet i Fjordbyen. Preges i dag av en moderne containerhavn med effektive kraner. Terminalen kan etter effektiviseringen håndtere 160.000 TEU i året. Bystyret har vedtatt at området skal byutvikles fra 2008. Naboområdet i sør er tatt opp til regulering av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Området vil bli foreslått omregulert til bolig- og næringsformål.

Fjordbyen Oslo.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism