10 mai 2007

Byen som klimaløsning


Foto: nickyd75 (CC)
Hva betyr endringer i klimaet for framtidas byutvikling? I dag gir forurensning og fortetting andre miljø - og helseutfordringer enn tidligere. Hvordan vil de siste års menneskeskapte og irreversible klimaendringer påvirke byutviklingen?

I 2007 bor mer enn halvparten av jordens befolkning bor i byer, og det er her fremtidig vekst vil komme. Heldigvis, for mye tyder på at det nettopp er i byene man er i stand til å tilpasse seg klimaendringene - og langt på vei bøte på problemene som hefter ved skadelige utslipp.

Biltrafikk er byens største luft- og støyforurenser. Å redusere bilbruk er derfor en hovedutfordring i byutviklingen, hevdet forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Aud Tennøy.

Hun viser hvordan veibygging utgjør en avgjørende forutsetning for trafikkveksten. Med ny veikapasitet sprer byen seg utover, og større avstander fører igjen til økt bilbruk. Transportforskeren peker særlig på to tiltak som er påkrevd: Fortetning av byen og utbygging av kollektivnettet. Alle tall vitner om at biltrafikken blir lavest der fortetningen er høyest.

I Paris er befolkningstettheten ti ganger høyere enn i Oslo. Hele Norges befolkning kan med andre ord sluses til Oslo for at man i tetthet skal måle seg med Frankrikes hovedstad.

Den folkelige motstanden mot den såkalte muren i Bjørvika, tyder på at tetthet i byen for mange er synonymt med dårlig kvalitet. Direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe, hevder at Bjørvika-debattens vektlegging av estetikk og etasjehøyder er i ferd med å bli uetisk, sett i et miljøperspektiv. En lavere utnyttelsesgrad i Bjørvika enn på Aker Brygge, er nesten uforsvarlig, fremholder hun, og understreker samtidig behovet for å sikre gode rom for fellesskapet.

Er det da likevel slik at Barcode-bygningene representerer et nødvendig tiltak for å fortette byen - og dermed motvirke at Oslo bekrefter sin profil som Kyoto-versting? Hva med fortetning i drabantbyene og småhusbebyggelsen? Og ikke minst: Hvordan kan man fortette byen og likevel ivareta grønne kvaliteter?

Klimaendringene krever både store og små tiltak. På paradoksalt vis ser vi at overordnede planer for byutviklingen kan peke i riktig retning, mens mindre reguleringsplaners bitvise tillatelser motvirker helhetstenkningen.

Byen som klimaløsning

Byutviklingskomiteen og Tverrfaglig Arena for Byutvikling (TAB) arrangerte 8. mai heldagskonferanse i Rådhuset med tema "Klimaendring og byutvikling".

Innlegg fra innlederne (pdf)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism