06 juni 2007

Inkubatorplasser for nyutdannete designere

Kunsthøgskolen i Bergen og USF Verftet har fått støtte fra Bergen Kommune til å starte opp et pilotprosjekt for en inkubator for nyutdannete masters i design.

Designinkubatoren tilbyr innredet kontorplass i et fellesskap på USF Verftet, veiledning, kurstilbud og kontakt med fagfolk og andre etablerere.

Hensikten med de fem plassene er å gi drahjelp til nyutdannete designere, slik at etableringprosessen i Bergen går lettere.

Næringsliv, utdanningsinstitusjoner, regionale og lokale myndigheter har klare mål om å vektlegge design som et av flere virkemidler for vekst og utvikling i Bergensregionen. Flere aktører engasjerer seg i forskjellige retninger med det samme mål for øye – bruk av design i næringsutvikling og problemløsing. Kunsthøgskolen i Bergen og USF Verftet har fått kommunal støtte til å sette i gang et pilotprosjekt i form av en inkubator for unge, nyutdannede designere.

Designinkubatoren vil tilby inntil fem kandidater en arbeidsplass med infrastruktur, faglig oppfølging og kontakt til de kompetanser som er relevant for den enkelte. For en periode foreslått til to år kan kandidatene ha arbeidsplass i disse lokalene, til en sterkt redusert leie som dekker husleie, strøm, bredbånd, møbler og innredning.

Prosjektets varighet er satt til to år, med oppstart 1. juni 2007, og avslutning i 2009.

Inkludert i prosjektet er et rammeverk av veiledning og kontakt med kompetanse en nyetablert vanligvis ikke så lett får tilgang til.

Kandidatene som blir gitt plass, vil forplikte seg til å delta i presentasjoner, møter med andre etablerere, og formidling av sin virksomhet.

De får tilgang til designfaglig veiledning og til annen relevant veiledning. Ved hjelp av de nærliggende designvirksomhetene får deltakerne drahjelp til et stort, internasjonalt nettverk med kunnskap og visningsmuligheter. På USFVerftet finnes også et rikt miljø for film og andre kulturrelaterte næringer.

Hvem kan søke?
To av fem plasser forbeholdes kandidater som har fullført hovedfags- eller mastergradseksamen i relevante fag fra Kunsthøyskolen i Bergen i løpet av de tre siste år, med korrigering for eventuelle fødselspermisjoner og sykdom.

De tre resterende plasser gjøres tilgjengelig for alle som har fullført hovedfags- eller mastergradseksamen i relevante fag fra anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av de tre siste år, med korrigering for eventuelle fødselspermisjoner og sykdom.

Søknadsfrist: Mandag 11. juni 2007 kl. 09.00

Ledige inkubatorplasser for nyutdannete designere / Kunsthøgskolen i Bergen - KHiB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism