21 august 2008

Byggforalle.no

Nettstedet byggforalle.no formidler informasjon om tilgjengeligheten i publikumsrommene i de fleste offentlige bygg som Statsbygg forvalter. Du kan se detaljer om de enkelte lokaler, og om mulige hindringer på veien til besøksmålet. Søkene kan også baseres på en valgt gruppe av funksjonshemninger.

Den nye loven om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne ble vedtatt 10. juni. Loven gjelder fra 1. januar 2009. Formålet med loven er blant annet å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle.

Krav om universell utforming av bygninger vil bli tatt inn i plan- og bygningsloven og gi skjerpede krav i teknisk forskrift. For universell utforming av eksisterende bygninger rettet mot allmennheten vil det bli foreslått forskjellige tidsfrister for forskjellige bygningskategorier. Men skolebygninger vil sannsynligvis få høy prioritet.

Kriterier for tilgjengelighet
Byggene er kontrollert i forhold til krav og anbefalinger for nye bygninger fremsatt i Veiledning til teknisk forskrift. Der hvor det har vært nødvendig, har også anbefalinger fra brukerorganisasjoner, som for eksempel Blindeforbundet, blitt lagt til grunn. I tillegg er det registrert avvik i forhold til de utvidede kravene til universell utforming, som anbefales av Statens bygningstekniske etat og Husbanken i veilederen Bygg for alle.

Det vil alltid være en vurdering hvor langt det er mulig både teknisk, økonomisk og estetisk å strekke seg for å imøtekomme kravene til best mulig tilgjengelighet, men målet skal alltid være å oppnå full tilgjengelighet for alle.
Bakgrunn for systemet og nettstedet Bygg for alle

Systemet består av tre moduler. Nettstedet www.byggforalle.no er det samme som publikumsmodulen i systemet. Forvaltermodulen og registreringsmodulen som er en del av dette systemet er ikke tilgjengelig på nettstedet, men du kan få tilgang ved å henvende deg til byggforalle@statsbygg.no.

Informasjonen som samles inn i registreringsmodulen, er rettet mot bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og miljøhemmede. Alle data er skaffet til veie i forhold til offentlige krav og de respektive interesseorganisasjonenes føringer for å gi et så riktig bilde av tilgjengeligheten som mulig. Nettstedet Bygg for alle omfatter i første omgang de fleste av Statsbyggs publikumsrelaterte eiendommer. Resten av de publikumsrelaterte eiendommer vil bli lagt ut forløpende, så snart informasjon er komplettert. Etter hvert vil det også bli mulig for andre forvaltere å synliggjøre deres eiendommer på dette nettstedet.

Innhentingen av informasjon
Innganger, interne forbindelser og besøksmål registreres ved at det tas mål av bredder, stigninger, kraft for å åpne dører osv. Samtidig vurderes belysning, skilting, orienteringsmuligheter og andre forhold som kan være viktige for synshemmede, og mulige problemer for astmatikere og allergikere registreres. Ett ledd i undersøkelsene er også å gjennomføre et enkelt intervju med lokal driftsansvarlig/forvalter for å kartlegge om det finnes utstyr (for eksempel teleslynger), og hvordan bygningen brukes osv.

Alle bygg har en hovedinngang, og noen har også en egen inngang for bevegelseshemmede. Det er videre interne forbindelser i byggene bestående av korridorer, trapper, ramper, heiser osv. Alle disse elementene må være tilgjengelige for alle dersom bygget skal tilfredsstille kravene til tilgjengelighet.

Det er imidlertid de enkelte besøksmålene i byggene som er grunnen til at man besøker dem. Noen er så viktige at bygget totalt sett kan anses som utilgjengelig dersom de ikke kan nås, mens andre kan ha mer underordnet betydning. For hvert besøksmål er det det svakeste leddet i veien fra inngangsparti til besøksmålet som bestemmer tilgjengeligheten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism