19 november 2008

Havnivåstigning i Norge

For første gang i Norge kan vi presentere tall for havnivåstigning langs norskekysten. Tidligere har vi hatt tall for den globale stigningen, men det har vært lite data om hvordan dette vil påvirke norskekysten. Bjerknessenteret har på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er sekretariat for Klimatilpasning Norge, utarbeidet rapporten.

Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til den globale havnivåøkningen. De siste satelittmålingene viser en økning på vel 3 mm i året (IPCC 2007), mens det i perioden 1891 til 1990 i gjennomsnitt har vært en økning på ca. 1,4 mm i året. Mange av modellene som er utarbeidet gir imidlertid for lav havnivåstigning sammenlignet med det som faktisk er observert.

Hvordan måles havnivået?
Dersom man tar utgangspunkt i et fast punkt på land, og skal beskrive endringer i havnivået i forhold til dette, kalles dette endringer i relativt havnivå. For å finne denne endringen må man både ta hensyn til endring i globalt havnivå, og landheving på det aktuelle stedet. Det er disse endringene som er interessante hvis man ønsker å finne ut hvordan havnivået vil komme til å endre seg framover, for eksempel ved en norsk kystby.

Økt stormflo på grunn av økt stormaktivitet, har også betydning for havnivåøkningen. Stormflo opptrer enkelte ganger når det ved høyeste springflo i tillegg er lavt lufttrykk og sterk pålandsvind som fører til oppstuving av vannmasser langs kysten. Dette værfenomenet kan i teorien medføre en havnivåstigning på opp mot én meter. Til rapporten er det hentet data om stormflo fra 23 primærhavner i Norge der det er gjort måleserier av flo og fjære langt tilbake i tid, i tillegg til at det finnes en rekke sekundærhavner hvor det er gjort kortere måleserier. Det antas at usikkerheten i forhold til disse dataene ikke utgjør noen stor feilkilde.

Usikkerheter
Fordi det er knyttet stor usikkerhet til dataene både hva gjelder framtidig havstigning og landhevingsdataene, er dette tatt med i beregningene som ligger til grunn for dataene i rapporten. Alle verdier i hovedtabellen, er imidlertid oppgitt som middelverdien av havstigning og stormflo.

Du kan laste ned hele rapporten her

w w w . d s b . n o

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism