21 januar 2009

Nye kriterier for Statens Byggeskikkpris

Statens Byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den almenne byggeskikk.

Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav til miljø og universell utforming. Kravene til sentrale miljøkvaliteter og universell utforming innebærer en innskjerping av tidligere statutter. Bakgrunnen er ønsket om å stimulere bygge- og eiendomsnæringen til å oppføre bygg med lavt energibehov, miljøvennlige materialer og en utforming som gjør det mulig for alle å bruke bygget.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater til Statens Byggeskikkpris. Statens Byggeskikkpris kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.

Kommunal - og regionaldepartementet har utarbeidet statutter for Statens Byggeskikkpris for perioden 2009-2012.

Kommunal- og regionalminister Kleppa har oppnevnt ny jury for Statens byggeskikkpris. Juryen er valgt for perioden 2009- 2012.

Leder for den nye juryen er samfunnsviter, journalist, forfatter og stipendiat på Arkitekthøyskolen i Oslo, Erling Dokk Holm.

Statens Byggeskikkpris - Statens Byggeskikkpris - Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism