16 mars 2009

Energieffektive bygg er fremtiden


Jåttå Øst, NW, Stavanger
Foto: Enova
Stortinget vedtok nylig en lovendring som innebærer at det innføres krav om energimerke i forbindelse med salg og utleie av bygninger, og en energivurdering av tekniske installasjoner i yrkesbygg. I tillegg skal yrkesbygninger over 1000 m2 ha en gyldig og synlig energiattest til enhver tid.

- Dette er en viktig lovendring. Mitt håp er at dette vil åpne øynene for både privatpersoner og virksomheter når det gjelder å tenke energieffektivt der vi bor og arbeider, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det er anslått at 40 prosent av energibruken i Norge skjer i boliger og yrkesbygg. Hele 60 prosent av el-forbruket skjer i bygg. Det er ikke mye som skal til for å redusere denne energibruken. I 2008 ble det bygget ni lavenergibygg i ulike deler av landet. Disse byggene kan få en gjennomsnittlig energibruk på om lag 100 kWh per m2. I dag brukes det 271 kWh per m2 i et gjennomsnittsbygg.

- Lavenergibygg er fremtidens bygg. Disse tallene viser hvor stort potensialet er. I fremtiden har vi ikke råd til, verken av hensyn til klimaet eller rent økonomisk, å la være å bygge energieffektivt, sier Riis-Johansen.

I 2009 gjøres en ekstra innsats på energibruk i bygg for å styrke sysselsettingen i en situasjon med lavkonjunktur. Det er etablert et nytt program innenfor bygg, bolig og anlegg rettet mot offentlig sektor. Det er satt av 400 millioner kroner til dette.

Det legges opp til at energimerket baseres på samme symbolet som er kjent fra energimerking av hvitevarer. Pilens lengde og farge, sammen med bokstavkarakteren, indikerer bygningens karakter. Bokstav A er beste karakter og bokstav G er dårligste.

Regjeringen tar sikte på at merkeordningen vil tre i kraft fra 1. januar 2010.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism