19 mai 2009

Framtidens byer reduserer klimautslippene med 35 prosent

De tretten byene i Framtidens byer vil gjennom sine handlingsprogram redusere klimagassutslippene med 35 prosent innen 2030 og 24 prosent innen 2020. Det vil si at de overoppfyller Klimaforliket.

I dag avholdes det møte mellom staten og de tretten byene som er tilsluttet Framtidens byer. De tretten byene har utarbeidet handlingsprogram for sitt arbeid i Framtidens byer. Samlet legger byenes handlingsprogram opp til en reduksjon av klimagassutslippene på 35 prosent i 2030 og 24 prosent i 2020 sammenlignet med 1991. I følge Civitas, som har foretatt beregningene, er dette en større reduksjon enn Klimaforliket legger opp til.

I tillegg vil tiltakene prege livet i byene i form av flere sykkelstier og mindre biltrafikk, bedre avfalls- og ombruksløsninger, lettere tilgang til fornybar energi og større tilpasningsdyktighet til klimaendringene.

De beste eksemplene
Framtidensbyer.no henvender seg både til innbyggere i norske byer og til folk som jobber med Framtidens byer; enten i kommunene, næringslivet eller organisasjoner.

Nettstedet er først og fremst en eksempelsamling som viser en rekke konkrete tiltak for å redusere byenes klimagassutslipp. Innbyggerne i byene kan se hvordan livet i byen vil se ut i framtiden, og få forståelse for hvorfor en klimavennlig by er en bedre by å bo i. Eksempelbasen gir også byene mulighet til å dele sine erfaringer med hverandre.

I tillegg skal nettstedet fungere som en nettbasert verktøykasse, nyttig for alle som jobber med å redusere klimagassutslippene. Her skal man finne fagstoff og veiledninger lett tilgjengelig - koblet til tiltaket man vurderer å gjennomføre.

Inspirasjon
På framtidensbyer.no kan også folk sende inn forslag til klimatiltak, og få dem publisert på nettsiden. Departementene mottar ofte gode idéer fra befolkningen, og her vil de formidles videre. Målet er å inspirere og involvere flest mulig innbyggere i arbeidet med å utvikle den gode framtidsbyen.

Samarbeidsprogrammet Framtidens byer arbeider med å redusere klimagassutslippene fra vegtrafikk og transport, stasjonær energibruk i bygg, forbruksmønster og avfall. I tillegg jobber man for å tilpasse byene de klimaendringene som må komme.

Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom 13 byer og staten som går fra 2008 til 2014. De 13 byene i programmet er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. I tillegg har NHO, HSH og Sparebankforeningen knyttet seg til programmet.

Næringslivet slutter seg til
I dag vil Framtidens byer underskrive en intensjonsavtale om samarbeid med næringslivet. Dette samarbeidet er en viktig nøkkel for å redusere klimagassutslippene i Norges største byer.

Framtidens byer er regjeringens satsing for å redusere klimagassutslipp fra byene og skape bedre bymiljø. Samarbeidet omfatter de tretten største byene i Norge, og dermed halvparten av landets befolkning. Fra i dag er også NHO, HSH og Sparebankforeningen en del av Framtidens byer.

Næringslivet ønsker å bidra vesentlig til å redusere klimagassutslippene og utvikle en grønnere økonomi og dermed styrke vår egen konkurransekraft, uttaler NHO, HSH og Sparebankforeningen.

Store utslippsreduksjoner i Framtidens byer
Framtidens byer arbeider for å redusere klimagassutslippene innenfor fire områder:

 • Vegtransport
  I byområdene utgjør vegtransport over halvparten av utslippene. Byenes planlagte tiltak viser vilje til å bruke nye virkemidler for å oppnå mer miljøvennlig transport. Et samarbeid med næringslivet om god lokalisering og effektive transportløsninger vil begrense klimagassutslippene ytterligere.

 • Energi i bygg
  40 prosent av energibruken er knyttet til bygningsmassen. Framtidsbyene planlegger nå en rekke tiltak for energieffektivisering og – omlegging. Næringslivet blir en viktig samarbeidspartner for å realisere flere lavutslipp- og nullutslippsbygg.

 • Avfall og forbruk
  Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp. Næringslivet vil kunne bidra til å redusere utslippene
  ved hjelp av grønne innkjøp, smartere transportløsninger og optimal emballasje. Byene legger til rette for å redusere avfallsmengden gjennom endret forbruksmønster, ombruk, resirkulering og gjenvinning.

 • Klimatilpasning
  Klimaendringene fører til store strukturelle og samfunnsmessige endringer; stigning i havnivå, mer nedbør og vind, økt flomfare og endring av det biologiske mangfoldet. Framtidens byer arbeider med å tilpasse seg klimaendringene. Næringslivet vil være en viktig partner i arbeidet med å redusere uheldige virkninger av klimaendringene og avklare de økonomiske konsekvenser de vil få.

Framtidens tretten byer er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Fra statens side deltar Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i tillegg til Miljøverndepartementet, som leder programmet.

2 comments :

 1. Anonym2:18 p.m.

  Det er jo bra dette, men bare ved at folk bor I byen og ikke milevis utenfor som mange gjør i dag, er jo mye av problemet løst.. Dette burde være fokus nr. 1!

  SvarSlett
 2. Nå er vel ikke det at folk bor i byer i seg selv det som gir klimagevinst. Men det faktum at det er relativt kort vei mellom hjem og jobb gir selvsagt gevinst. Folk som bor i distriktene og jobber i byen er i dan sammenhengen et "problem", medmindre de kan benytte gode kollektive løsninger (les tog). Folk som står i bilkø gjennom hele Oslo, hver morgen og hver ettermiddag er imidlertid et like stort problem som de som kjører noen mil for å komme på jobb.

  Noe som imidlertid kunne hatt en kjempeeffekt er om mange kontorarbeidsplasser kunne innført en hjemmearbeidsdag. Med litt planlegging ville dette gått helt fint for mange yrkesgrupper, og vi hadde fått mindre press på kontorlokaler og mindre trafikk som resultat.

  En aktiv belønning av transportsykkelister ol er også et tiltak jeg venter på...

  SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism