04 juni 2009

Kunnskapsutvikling og arkitekturpolitikk

Endringstakten i norske byer, bygder og kulturlandskap er høyere enn noensinne, med stadige utbygginger og utvidelser av tettsteder og byområder og med arkitektene i en sentral rolle.

En rapport fra Forskningsrådet: Arkitektur og kvalitet i omgivelser - Kunnskapsstatus og forskningsbehov ble lagt frem, under konferansen "Ny norsk arkitekturpolitikk". Konferansen arrangeres av Kultur- og kirkedepartementet og Forskningsrådet, og inngår i arbeidet med en arkitekturpolitisk handlingsplan som departementet vil ferdigstille sommeren 2009.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU tok vinteren 2007/2008 i fellesskap kontakt med Norges forskningsråd. De to institusjonene pekte på de store forskningsutfordringer knyttet til arkitekturfeltet, ikke minst i lys av miljøhensyn og klimakrise. De fremmet forslag om å sette i gang et nytt forskningsprogram om arkitektur og kvalitet i omgivelser.

Mer forskning trengs også rundt det offentliges sentrale rolle i byggeprosesser og beslutninger. Hvordan fellesskapets interesser ivaretas og hvordan lover og regler forvaltes er sentrale spørsmål for forskerne.

Klimagevinst
Klimaendringene vil påvirke hvordan vi organiserer vår arealbruk, produserer bygninger og anlegg og utformer byer. Forskningsutfordringen krever en kompetanse og breddetilnærming som finnes innenfor arkitekturfaget i et tverrfaglig samarbeid med andre fagomåder.

Klima- og miljømessig er det en potensielt stor gevinst å hente gjennom økt forskning på byplanlegging, arealbruk, nye energikilder, bedre byggematerialer og en rekke andre relaterte problemstillinger.

Videre forskning
Oppsummeringen av kunnskapsstatus kan danne grunnlag for utarbeiding av en handlings-
plan. Arbeidet med handlingsplanen må skje i samarbeid med de departementer som finansierer FoU knyttet til de prioriterte satsingsområdene, og i dialog med Forskningsrådet. Arbeidet vil også skje i samarbeid med offentlige planmyndigheter,
BAE-næringen, Arkitektbedriftene og NAL, private og offentlige byggherrer, eiendomsutviklere og -forvaltere.

Les hele rapporten: Arkitektur og kvalitet i omgivelser (PDF).

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism