09 september 2009

Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren

Mange statlige sektorer har et ansvar for utviklingen av miljøtilstanden i bolig- og byggsektoren. Regjeringen legger med dette fram en ny miljøhandlingsplan som samler en rekke departementer og etaters planer fra miljøsatsing i bolig- og byggsektoren. Planen skal gjelde for perioden 2009-2012.

Statlige myndigheter legger viktige føringer for miljøvennlig planlegging, bygging og drift gjennom lovgivning, lån og tilskudd, avgiftspolitikk, informasjonsformidling og opplæring. Støtte til forsøksbygging, pilotprosjekter og forskning, utvikling og kunnskapsoppbygging er viktige innsatsfaktorer for å bedre miljøtilstanden i sektoren. Staten er dessuten en betydelig byggherre og byggeier. Gjennom dette kan staten gå foran med gode eksempler som kan bety mye for hvordan andre byggherrer og -eiere følger opp.

De statlige myndighetene har en forpliktelse til å samordne seg slik at den samlede politikken overfor bygg- og eiendomsnæringen framstår som helhetlig, og slik at den virker effektivt. Miljøhandlingsplanen har til hensikt å bidra til dette. Sentrale statlige myndigheter er omtalt i vedlegg 1. I tillegg inneholder vedlegget en opplisting av andre aktuelle aktører, med internettadresser.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism