11 januar 2010

Ikke behov for monstermaster i Hardanger


Hardanger, her Ulvikfjorden.
Foto: Aqwis
Tre uavhengige analyser viser at det ikke er behov for den storstilte kraftlinjebyggingen Statnett har søkt konsesjon for i Hardanger. Rapportene konkluderer med at forutsetningene har endret seg betydelig, og at de alternative løsningene ikke er godt nok utredet. Analysene er utarbeidet på oppdrag fra Den Norske Turistforening.

Generalsekretær Kristin Krohn Devold mener rapportene viser at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med luftledninger over Hardangerfjorden, og at dette kraftig styrker argumentene for andre løsninger.

De tre utredningene trekker alle frem to elementer som er mangelfulle i Statnett og NVE sine konklusjoner. Det ene er det stagnerende kraftforbruket i området, det andre at det er svakheter i metodevalg og mangelfull utredning av alternativene til høyspentledning.

Forsterkning av det eksisterende strømledningsnettet sammen med å bygge et kompenseringsanlegg i Samnanger (SVC anlegg) blir også trukket frem som et bra alternativ til nye store inngrep. Vista konkluderer med følgende: Et SVC anlegg er et klart mer samfunnsøkonomisk lønnsomt nettforsterkningsalternativ enn luftledninger Sima - Samnanger.

Organisasjonene mener at rapportene tilsier at Olje- og energiministeren bør si nei til den planlagte høyspentlinjen og samtidig bestille alternative løsninger som bevarer fjordlandskapet.

Den Norske Turistforening

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism