30 juni 2010

Hvordan bedre forholdene for sykkeltrafikken

I Nasjonal transportplan 2010–2019 er ett av målene at sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles. En avgjørende forutsetning for å oppnå dette er at infrastrukturen i større grad legges til rette for sykler. Det gjelder i særlig grad utformingen av bykryss.

I 2010 ba Statens vegvesen Vegdirektoratet TØI om å foreta en oppfølgende gjennomgang der internasjonale effektstudier og erfaringer skulle samles inn, beskrives og vurderes for de seks mest relevante sykkeltiltakene (Sørensen, 2010). Disse er:
 • Tilbaketrukket stopplinje
  Bilenes stopp linje trekkes tilbake i forhold til syklistenes stopplinje.
 • Sykkelboks
  Oppmerket venteområde i krys set, foran bilenes stopplinje.
 • Farget og spesiell oppmerking
  Oppmerking av sykkelfelt med farge, mønstrer eller symboler.
 • Midtstilt sykkelfelt
  Oppmerket sykkelfelt til venstre for høyresvingsfelt for biler.
 • Venstrestilt sykkelfelt
  Oppmerket felt mellom kjørefelt for kjøring rett frem og til venstre, og oppmerket sykkelfelt i selve krysset som muliggjør svingbevegelse i én etappe.
 • Høyrestilt sykkelfelt
  Oppmerket felt til høyre for høyresvingsfelt for biler eller kanalisering av eksisterende sykkelfelt.
På bakgrunn av gjennomgangen av utenlandske studier anbefaler vi at sykkelboks, tilbaketrukket stopplinje og farget og spesiell oppmerking i større grad benyttes i Norge enn i dag, fordi tiltakene forbedrer forholdene for syklistene i bykryss.

For sykkelboks og tilbaketrukket stopplinje gjelder det i tillegg at de også forbedrer forhol dene for forgjengere, da det blir større avstand mellom bilene og gangfeltene. Slike tiltak med positiv effekt for både syklister og fotgjengere bør få ekstra høy prioritet.

Løpende drift og vedlikehold er avgjørende for å oppnå en god effekt. Noen tiltak, som især farget og spesiell oppmerking, vil også miste sin positive effekt hvis de brukes for mye. Da vil de ikke lengre gi «ekstra» opp merksomhet og aktpågivenhet.

Prosjektet «Miljøvennlig bytransport» er TØI i øyeblikket i ferd med å evaluere bruken av midtstilt sykkelfelt i Oslo, og de foreløpige resultater tyder på at det har god effekt. De endelige resultater vil foreligge høsten 2010.

De to siste av de seks tiltakene, høyrestilt og venstrestilt sykkelfelt, er bare anbefalt i få uten landske håndbøker og er i meget liten grad blitt evaluert.

Man kan ikke alltid vente på andre, og det bør der for også overveies å iverksette forsøk og evalu ering av tiltakene i Norge. Hvorfor skulle Norge ikke for en gangs skyld være foregangsland?

Kilde: Samferdsel

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism