11 oktober 2011

FutureBuilt - Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling

FutureBuilt er et ti-årig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Målet er å realisere 25-35 forbildeprosjekter – både områder og bygninger - med lavest mulig klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til et godt bymiljø.

Kvalitetskriteriene i FutureBuilt setter høye mål for forbildeprosjektene. På kort sikt skal det realiseres prosjekter med 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk i forhold til dagens praksis. Ambisjonsnivået heves i årene framover, i tråd med visjonen om klimanøytralitet. Forbildeprosjektene skal bidra til et godt bymiljø med hensyn til økologiske kretsløp, helse og opplevelse. I tillegg skal de være universelt utformet og ha god arkitektonisk utforming.

FutureBuilt skal være en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling, og en læringsarena for alle involverte, som utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, leverandører, kommuner og brukere. I tilknytning til forbildeprosjektene skal det gjennomføres en serie arkitekturkonkurranser for å stimulere til god arkitektur, utvikling og nyskaping. FutureBuilt skal stimulere til tverrfaglige arbeidsmåter og integrert design, og tilby bred faglig rådgiving og erfaringsformidling gjennom workshops, konferanser, seminarer og studieturer.

FutureBuilt skal bidra til utvikling av kommunale arbeidsmåter, rammebetingelser og virkemidler som stimulerer til klimaeffektive løsninger. Programmet skal også gi innspill til utvikling av det statlige virkemiddelapparatet, herunder framtidige revisjoner av lover og forskrifter.

FutureBuilt skal være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og gi mulighet for bred profilering av alle involverte aktører. Oslo og Drammen skal framstå som nyskapende, visjonære og internasjonalt interessante arkitektur- og miljøbyer.

FutureBuilt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism