13 juli 2013

Suksesskriterier for økt sykling

Foto: Håkan Dahlström
Undersøkelser av folks reisevaner viser et fall i sykkelandelen fra 4,6 prosent i 2005 til 4,3 prosent i 2009. Reduksjonen er så liten at den mest sannsynlig faller innenfor utvalgsundersøkelsens usikkerhetsintervall. Sykkelandelen har derimot vist seg å være nesten konsekvent avtakende siden midt på 80-tallet, men sterkest i første halvdel av perioden. Årsaken beskrives av TØI å ligge i den allmenne samfunnsutviklingen, hvor det norske samfunnet i denne perioden blant annet har blitt mye mer bilbasert. Andre utviklingstrekk, som for eksempel IT-revolusjonen og internett, påvirker også folks mobilitet. Én av konsekvensene ved denne generelle samfunnsutviklingen er at sykkelandelen har gått ned.

Suksesskriterier for økt sykling
På bakgrunn av erfaringene i de undersøkte byene, ser det ut som om følgende forhold er viktig for en høy sykkelandel:

 • Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet i detaljene.
 • Høy kvalitet på vedlikehold og drift av sykkelnettet både sommer og vinter.
 • Sykkelkultur og sosial aksept.
I tillegg til kan følgende bidra:
 • En omfattende bysykkelordning.
 • Trafikkregulerende tiltak.
 • Sykkelfasiliteter.
  Stedlige forhold vil i seg selv ikke påvirke sykkelandelen, men gunstige forhold for sykling kan gi gode forutsetninger der det gjennomføres aktiv sykkelsatsing.

Følgende suksesskriterier for å oppnå høyere sykkelandel kan oppsummeres på bakgrunn av erfaringene i de undersøkte byene:

 • Langsiktig sykkelsatsing og høy kompetanse.
 • Fokus på hverdagssyklister og tilrettelegging for alle grupper av befolkningen, spesielt barn, ungdom og kvinner.
 • Samlet innsats på flere felt, med et bredt spekter av virkemidler.
 • Kampanjer og informasjonstiltak må ha en positiv vinkling.
 • Sykkelsatsingen bør sees i sammenheng med andre politikkområder.

Les hele rapporten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism