30 april 2014

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

Foto: Danilo Prudêncio Silva.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. VKM har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse.

Det finnes få vitenskapelige studier som sammenligner helsebetydningen av å spise økologisk og konvensjonell mat. Bortsett fra overvåking av rester av plantevernmidler i mat, tas det ikke prøver systematisk for å kartlegge innhold av næringsstoffer og fremmedstoffer i økologisk og konvensjonell mat i Norge.

De fleste studier konkluderer med at det er større avlingstap på grunn av plantesykdommer, skadedyr og ugras i økologisk enn i konvensjonell produksjon. VKM mener at den mest sannsynlige forklaringen er at bekjempelsesmetodene som økologiske dyrkere kan bruke er mindre effektive enn de som brukes i konvensjonell dyrking.

Forskningen viser at det generelt er små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster.
  • Økologiske frukt og bær inneholder noe mer tørrstoff, vitamin C og antioksidanter.
  • Økologiske poteter inneholder noe mer tørrstoff og stivelse.
  • Konvensjonell hvete har noe høyere proteininnhold enn økologisk dyrket hvete.
  • Forskningen gir ikke grunnlag for å konkludere om økologiske grønnsaker inneholder mer eller mindre næringsstoffer og andre stoffer enn konvensjonelle grønnsaker.
Forskningen som finnes gir ikke grunnlag for å konkludere om det er forskjeller i nivået av miljøgifter mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede matplanter, men de fleste studiene fant at innhold av soppgiftene T-2 og HT-2 kan være noe lavere i økologisk korn.

Overvåkingsdata fra EU-land og Norge viser at økologisk mat inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat, men at også mengdene som finnes i konvensjonell mat ligger under nivåene som gir økt helserisiko.

Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge.

Det fins per i dag ingen etablert metode for risikovurdering av kombinasjonseffekter mellom rester av ulike plantevernmidler. Eksisterende kunnskap tyder imidlertid på at eventuelle kombinasjonseffekter blir tatt hensyn til i de sikkerhetsmarginer som benyttes ved vurdering av enkeltstoffer.

Dyrehelse og dyrevelferd
VKM har vurdert hva forskningen sier om forskjell i helse og velferd til dyr i norske økologiske og konvensjonelle besetninger. Årsaken til at forskjellene generelt er små er at Norge har et strengere regelverk for dyrevelferd i konvensjonell produksjon enn andre europeiske land. Det gjør at forskjellene i regelverket for økologisk og konvensjonell produksjon i Norge ikke er så stor.

Vurderingen består av fem delrapporter og en hovedrapport. Se pdf-filer i høyremenyen. Grunnet tekniske problemer er delrapporten om plantehelse ennå ikke lagt ut til publisering. Hovedkonklusjonene fra denne delrapporten finnes imidlertid i hovedrapporten.

Kilde: VKM.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism