10 februar 2015

Konkurranseproblemer for boligutvikling

I en fersk rapport, Konkurransen i boligutviklermarkedet, har Konkurransetilsynet undersøkt konkurransen i markedet for utvikling av nye boliger i fem av de største byregionene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sandnes. Tilsynet har også sett på om offentlige reguleringer og planprosessene i kommunene kan være til hinder for en effektiv konkurranse i markedet.

– I rapporten er det konkludert med at det er flere hindringer for en effektiv konkurranse i markedet for boligutviklere. Knapphet på boligtomter og lange og uforutsigbare planprosesser hos kommunene gir færre og dyrere boliger for forbrukerne, sier prosjektleder Sven Heidar Larsen.

Tilgangen på tomter i sentrale bystrøk som er egnet for boligbygging er en av hovedutfordringene.


Konkurransetilsynets undersøkelser viser at markedet i de ulike byregionene som er undersøkt er konsentrert. Noen få store boligutviklere kontrollerer store tomteareal med potensiale for mange nye boliger.

Samtidig er plan- og reguleringsprosessen i kommunene tidkrevende og til dels uforutsigbare, og dette skaper konkurranseutfordringer. Små om mellomstore aktører har problemer med å bære den høye risikoen og kostnadene gjennom en lang og uforutsigbar reguleringsprosess.

– Mindre aktører er viktig for konkurransen i markedet, men de møter store utfordringer knyttet til å håndtere hinderløypen de må gjennom hos offentlige myndigheter, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer, som også peker på konsekvensen for boligprisen.

Kort om rapporten
  • Bakgrunnen for igangsetting av Konkurransetilsynets undersøkelser var at boligprisene i Norge øker og stiger raskere enn byggekostnadene.
  • Den sterke prisveksten har ikke ført til en tilsvarende økning i boligbyggingen.
  • Samtidig har produktivitetsutviklingen i byggenæringen vært svak over lengre tid.
  • I 2014 sendte Konkurransetilsynet spørsmålsbrev ut til rundt 60 aktører i markedet. I tillegg har tilsynet vært i dialog med forskjellige kommuner knyttet til de største byregionene
Kilde: Konkurransetilsynet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism