18 mai 2015

Energiforskrift tar ikke miljøhensyn

Gaia arkitekter har gjennom mange år jobbet for at TEKen skal åpne for et mangfold av løsninger, være fleksibel, ikke bare tillate, men også fremme innovasjon og sikre løsninger som er sunne for folk og miljø.

Problemet er at en temmelig ensidig fokus på passivhusstandard skjuler en rekke andre miljøbelastninger. Passivhusstandarden beskjeftiger seg med energiforbruket til romoppvarming /-avkjøling, som også er hovedfokus i så vel passivhusstandarden som de gjeldende byggeforskriftene. Men dette utgjør samtidig bare ca. 40 % av det driftsmessige energiforbruket i en bolig bygget etter TEK 10 og ca. 20 % i et passivhus. Resten går til varmtvann, belysning, vifter, pumper og teknisk utstyr, så her er det mye å spare. Ved å basere seg på ventilasjon uten vifter spares nesten 10 % av det samlede energiforbruket til driften av et passivhus.

Den største posten som så langt er holdt utenfor forskriftene er likevel materialbruken i form av energiforbruk og klimagassutslipp til produksjon og transport. I et passivhus vil dette utgjøre nesten like mye som de samlede driftsmessige belastningene. Et mer helhetlig perspektiv vil åpne opp for store tilleggsbesparelser, som langt på vei kan overskride effektene av passivhusstandarden i seg selv.

Gaias innvendinger er som følger:
  1. Klimaeffekten av de foreslåtte tiltakene er tvilsomme, dermed er premissene for forslaget - nemlig reduksjon av klimautslipp - ikke imøtekommet.
     
  2. Kravene skjerpes i retning passivhus standard uten at dette er problematisert. Mange eksisterende passivhus bruker mere energi enn beregnet. Metoden må i det minste evalueres for om den faktisk fungerer etter hensikten. Over halvparten av de totale klimagassutslipp for hus med passivhusnivå er knyttet til materialbruk - uten krav til materialvalg og arealeffektivitet vil energieffektivisering kunne føre til økte klimautslipp.
     
  3. Robuste bygningsintegrerte tiltak - passiv klimatisering - blir negativt diskriminert pga beregningsregler, og en åpning finnes bare i form av unntak for mindre bygg. Forskriften legger opp til løsninger som allerede er foreldet, og vil stoppe veldokumenterte miljøløsninger.
  4. Effektene av tiltakene på helsen er i svært liten grad dokumentert, i verste fall kan konsekvensen bli økte helseproblemer pga. dårlig inneklima.
  5. I dagens miljøsituasjon har vi stor behov for innovasjon. Innovasjon kommer bare hvis det reelt åpnes for å velge forskjellige metoder for å oppnå den overordnede målsettingen om å redusere klimautslipp og energibruk.

Signer oppropet: Gaiaarkitekter: Energiforskrift tar ikke miljøhensyn · Change.org

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism