15 juni 2015

Vil dempe veksten i boligmarkedet

Foto: Lindaas, KMD
Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Boligprisene har vokst nesten uavbrutt de siste 20 årene. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn deres inntekter, og gjelden har aldri vært høyere.

– Utviklingen i boligpriser og gjeld gir grunn til bekymring. Vi har erfaring med at sterk vekst i boligpriser og gjeld kan lede til brå fall og langvarige økonomiske tilbakeslag. Vi tar denne utviklingen på alvor, sier finansminister Siv Jensen.

Billigere boligbygging
Utbyggere som inngår avtale med forbruker om bygging av bolig, må stille en garanti for oppfylling av avtalen. Regjeringen har vedtatt å sette ned et hurtigarbeidende lovutvalg som skal se på garantireglene. Utvalget skal blant annet vurdere om forbrukerhensyn kan ivaretas med lavere kostnader for utbygger og boligkjøper.

Byggenæringen står overfor et omfattende regelverk som er krevende og kostbart å overholde. Regjeringen vil vurdere å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet et styrket ansvar for å samordne arbeid med nytt regelverk for bygg. Ansvaret for ulike regelverk for boligbygging er i dag spredt på mange departementer. Regjeringen vil styrke samordningsrollen i departementet, slik at departementet får et overordnet blikk på kostnadseffekten av de ulike kravene som stilles.

Bankenes boliglånspraksis
Det tar tid før tiltakene på tilbudssiden i boligmarkedet får full virkning på utviklingen i boligpriser og gjeld. Regjeringen fastsetter derfor en midlertidig forskrift om krav til nye lån med pant i bolig, som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet og sikre bankenes fleksibilitet i boliglånsaker.

Registeringsordning for gjeld
Regjeringen vil bidra til at færre tar opp for mye gjeld, og går inn for en ordning med gjeldsregistrering. Lovforslaget om registreringsordning for gjeld skal baseres på en privat modell. Formålet er at grunnlaget for kredittvurdering skal bli bedre. Det kan bidra til å redusere betalingsproblemer for den enkelte låntaker.

Les også:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism