17 oktober 2016

Elbilen blir et stadig rimeligere klimatiltak

Foto: Mariordo
Elbiler vil spille en viktig rolle for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Miljødirektoratet har utredet hva det vil kunne koste samfunnet å fase inn elbiler i personbilparken fra i dag og fram mot 2030. Vår analyse viser at gjennomsnittlig tiltakskostnad ligger mellom 600 -1100 kroner per tonn CO2 for tiltak som reduserer utslippene, i perioden 2021-2030, med 7-12 millioner tonn.

– Den forventede teknologiske utviklingen gjør at dette ikke dyrere enn andre klimatiltak vi har utredet i transportsektoren, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tiltaksanalyser forteller oss hva et tiltak koster. Det er viktig kunnskap for at samfunnet skal kunne velge de beste klimatiltakene, altså hva som gir størst reduksjon i klimagassutslipp per krone, og hva som har størst reduksjonspotensial.

Bakgrunnen for denne analysen er behovet for å oppdatere de samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene for innfasing av elbil i lys av den raske teknologiutviklingen de siste årene og forventninger om utviklingen framover.

Den omfatter bare helelektriske personbiler, og ikke overgang til hydrogen eller ladbare hybrider. Analysen omfatter ikke en vurdering av virkemidler som må til for å øke elbilandelen. Vi kommer derfor ikke med vurderinger eller anbefalinger av hvordan elbilpolitikken bør innrettes i framtiden.

Utviklingen i elbilmarkedet har vært i rask utvikling siden 2010.

– Da rapporten Klimakur 2020 ble lagt fram tok vi utgangspunkt i små elbiler med 14 og 28 kWh batterikapasitet. Tre år senere kom Tesla S med en batterikapasitet på opptil 85 kWh. Det illustrerer hvor raskt utviklingen har gått, sier Ellen Hambro.

Komponentene for beregning av tiltakskostnad har endret seg betydelig siden den gang. Batterikostnaden, som er den største kostnadskomponenten for elbiler, er redusert med om lag 70 prosent de siste fem årene. Det forventes en ytterligere reduksjon de neste årene og store kostnadsreduksjoner fram mot 2030. Ifølge flere av de store bilprodusentene vil flere modeller komme i salg i 2017 og 2018 med betydelig lengre rekkevidde.

Vi har lagt utviklingen de siste årene og forventninger om hvordan dette vil endre seg framover til grunn for vår analyse fram mot 2030.

Tiltakskostnad og utslippsreduksjoner

Miljødirektoratet har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene for fire ulike tiltak der el-biler fases inn i forskjellig omfang og tempo, og viser hvordan andelen elbiler i nybilsalget utvikler seg fram mot 2030 som følge av dette.

 • Tiltak 1:
  Forutsetter at 60 prosent av nybilsalget i 2030 er elbiler. Det betyr at cirka 30 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.
 • Tiltak 2:
  Forutsetter at 100 prosent av nybilsalget i 2030 er elbiler. Det betyr at 40 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.
 • Tiltak 3:
  Forutsetter at 100 prosent av nybilsalget i 2025 er elbiler. Det betyr at 50 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.
 • Tiltak 4:
  Forutsetter at 100 prosent av nybilsalget i 2025 er elbiler, men at elbilene fases inn saktere enn i tiltak 3. Det betyr at 40 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.

Elbilandelen i tiltakene varierer mellom 60 prosent av nybilsalget i 2030 og 100 prosent i 2025.

Den gjennomsnittlige samfunnsøkonomiske tiltakskostnaden, for innfasing av elbiler i personbilparken mot 2030, er beregnet å være mellom 600 og 1100 kr per tonn CO2-ekvivalenter redusert.Dette plasserer tiltakene i den midtre kostnadskategorien i Miljødirektoratets analyser og er i samme størrelsesorden som vi har lagt til grunn tidligere. Imidlertid er datagrunnlaget betydelig bedre og mer komplett enn før.

Raskere innfasingstakt fører til høyere utslippsreduksjoner samlet sett, men også til økt tiltakskostnad fordi kostnaden per elbil er høyere tidlig i perioden.

Vår analyse viser at tiltakskostnaden ligger på ca. 7 000 kroner for mindre biler til ca. 15 000 kroner for større biler, per tonn CO2 redusert i 2016. Fram mot 2030 vil tiltakskostnaden bli negativ for små biler og rundt 600 kroner for større biler. I gjennomsnitt over perioden koster tiltakene mellom 600-1100 kroner per tonn CO2 redusert.

Tiltak
Utslippsreduksjoner i 2030 i tonn CO2-ekv.
Sum utslipps-reduksjoner 2021-2030 i tonn CO2-ekv.
Tiltakskostnad i kr/tonn CO2-ekv.
1
1,3 millioner
7,0 millioner
574
2
2,0 millioner
11,0 millioner
1035
3
2,3 millioner
12,1 millioner
1104
4
2,1 millioner
10,1 millioner
717
Den største kostnaden er knyttet til høyere produksjonskostnader for elbil sammenliknet med bensin- og dieselbiler. Merkostnaden i produksjonen av de større elbilene er betydelig høyere enn for de mindre elbilene i dag. For de mindre elbilene er ulemper for bilistene, som begrenset rekkevidde og modellutvalg, et annet vesentlig kostnadselement.

Informasjonen vi har innhentet tyder på at teknologiutviklingen gjør at kostnadene knyttet til produksjon blir vesentlig redusert fram mot 2030. Dette reduserer merkostnaden for elbiler og da spesielt merkostnaden for større elbiler.

Innen 2024 er det forventninger om økt rekkevidde og et større modellutvalg. Det gir grunnlag for å se helt bort fra kostnad knyttet til ulemper for bilistene.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor raskt denne utviklingen vil gå. Mye tyder på at teknologi- og kostnadsutviklingen heller kan gå raskere enn saktere i forhold til det vi har forutsatt, slik at den reelle kostnaden kan bli lavere enn vi har kommet fram til.

Kilde: Miljødirektoratet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism