28 november 2017

Oljefondet ut av oljeaksjer

Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.

I et eget notat analyserer Oljefondet samvariasjonen mellom avkastning på oljeaksjer og oljepriser på kort og lang sikt. De diskuterer i hvilken grad statens formue er eksponert mot et permanent fall i oljeprisene gjennom investeringer i sektorer hvor avkastningen beveger seg i tak med oljeprisene.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.

Norges Bank har siden oppstart av fondet, i tråd med krav i mandatet, gitt råd til Finansdepartementet om fondets investeringsstrategi. Bankens råd har i hovedsak tatt utgangspunkt i hvordan endringer i investeringsstrategien kan forventes å påvirke avkastning og risiko i fondet isolert sett. Fondet utgjør i dag en betydelig større andel av statens formue enn tidligere, og er gjennom handlingsregelen en integrert del av finanspolitikken. I strategiplanen for Norges Bank Investment Management 2017-2019 skrev derfor hovedstyret at de fremover vil legge et noe bredere formuesperspektiv til grunn for råd til departementet.Bankens analyser av oljeprisrisikoen i statens formue tar utgangspunkt i verdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter, statens direkte eierskap i Statoil og Statens pensjonsfond utland. Investeringene i fondet og eierskapet i Statoil gir i sum staten om lag dobbelt så stor eksponering mot olje- og gassaksjer enn hva som følger av en bred global aksjeindeks. Eksponeringen mangedobles ved også å ta hensyn til statens fremtidige olje- og gassinntekter.

Analysene viser at olje- og gassaksjer i mye større grad enn andre sektorer er eksponert mot endringer i oljeprisen. I perioder med stabil oljepris har avkastningen på olje- og gassaksjer stort sett beveget seg i takt med det brede aksjemarkedet. I perioder med store og langvarige oljeprisendringer, har imidlertid avkastningsforskjellene mellom olje- og gassaksjer og det brede aksjemarkedet vært store. Olje- og gassaksjer har hatt betydelig lavere avkastning enn det brede aksjemarkedet i perioder med fallende oljepriser.

Bankens vurdering er derfor at sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisen kan reduseres dersom fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer. Hvis sammenhengen mellom langsiktig avkastning i det brede aksjemarkedet og olje- og gassaksjer vedvarer, vil forventet avkastning og markedsrisiko i fondet ikke påvirkes vesentlig av at fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer. Olje- og gassaksjer utgjør i dag om lag 6 prosent av fondets referanseindeks for aksjer eller i overkant av 300 milliarder norske kroner.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism