24 november 2019

Uenighet om «Det Store Bildet»

Å sammenligne primærenergi fra ulike kilder gir ikke så mye mening. Først når energikildene er omsatt til energi som kan brukes blir dette størrelser som gir mening. Dvs virkningsgrad spiller inn. Da blir aksen til høyre adskillig kortere og det totale bildet ser annerledes ut.
Henrik Sætness, strategidirektør i Statkraft, skriver et tilsvar til Norsk Olje og Gass sin kampanje «Det Store Bildet». Elbransjen og oljebransjen ser ganske forskjellig på hvordan vi skal møte energi- og klimautfordringene.

Det blir ofte pekt på at 80 prosent av verdens energibehov dekkes av fossile brensler. I dag er det kun 4 prosent kommer fra fornybare kilder, da unntatt biobrensel i ulike former. Statistikken Norsk Olje og Gass benytter i sin kampanje er imidlertid basert på det vi kaller primærenergi. Dette betyr at man teller den teoretisk utnyttbare energien i energikildene. Når man summerer sammen de fossile energikilder, så renger man all den teoretiske energien som ligger latent i energibæreren. Men når man teller fornybar elektrisk energi, så teller man basert på elektrisiteten som faktisk produseres.

Det som til syvende og sist betyr noe for oss er imidlertid hvor mye vi får ut når energibæreren omsettes til energi som vi kan bruke til ulike formål. Sætness  bruker moderne kullkraftverk som eksempel. Disse har en virkningsgrad på 40 prosent. Dette betyr si at resten - 60 prosent - av primærenergien i kullet forsvinner dersom energikonverteringen er til elektrisitet. 

Konsekvensen er at for hver enhet med fornybar elektrisitet som brukes for å erstatte moderne kullkraft, vil kullforbruket gå ned med 2,5 enheter. En brennstoppmotor er på samme måte svært ineffektiv, så for hver enhet med fornybar elektrisitet som brukes til å drive en elbil som erstatter fossile forbrenningsmotorer, vil oljeforbruket gå ned med 4 enheter. 

I dag står kull konvertert til elektrisitet for om lag 17 prosent av verdens primærenergiforsyning, mens fornybar står for om lag 4 prosent. Men vi behøver ikke fire-fem ganger så mye fornybar som i dag for å erstatte ALL kullkraft: Siden én enhet med fornybar kan erstatte over 2,5 enheter med kull, trenger kanpt å doble andelen fornybar energi for å kunne fase ut kullkraften.

Sætness poeng er også at kampanjen «Det Store Bildet» underkommuniserer farten i energiomstillingen som skjer rundt oss. Solkraft bygges for eksempel ut med en hastighet som tilsier at mengden installert solkraft dobles hvert fjerde år. 

Fornybare kilder som solkraft og vindkraft utgjør allerede den billigste måten å lage strøm på de fleste steder i verden, og vil fortsette å gjøre det også i fremtiden. Statkraft tror derfor at mengden fornybar energi i 2040 vil være 4–5 ganger så høy som i dag. Statkrafts lavutslippsscenario anslår at mengden vindkraft i verden vil åttedobles fra i dag til 2050, mens mengden solkraft vil 30-dobles fra dagens kapasitet.

Kilde: Enerwe.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism