27 oktober 2020

Holdt tilbake rapport om at olje i nord kunne gi milliardtap

NRK skriver om at daværende regjering og Olje- og energiminister Ola Borten Moe visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget. Først nå, sju år senere, blir de offentlig kjent. 

Dette virker skikkelig drøyt: Direktoratet fikk tidlig instruks om at en verdivurdering «klart skal indikere at vi bør åpne». Og dersom den ikke gjør det, «så bør kostnadene (tas) ut». Dette går frem av e-poster internt i direktoratet som blir lagt frem for Høyesterett når landets øverste domstol skal behandle klimasøksmålet mot staten i november.

Oljedirektoratets rapport konkluderte med at hvis oljeprisen synker med 30 prosent, vil Barentshavet sørøst som helhet sannsynligvis være et tapsprosjekt. Disse opplysningene kom ikke fram, hverken da Stortinget ble orientert og enstemmig gikk inn for oljeleting i området sørøst i Barentshavet i 2013, eller i tingretten og lagmannsretten da disse rettsinstansene skulle behandle klimasøksmålet mot staten.

– Dette er oppsiktsvekkende opplysninger og helt uten sidestykke. Man spør seg uvegerlig om dette var en bevisst unnlatelse. Det er nesten ikke til å tro at departementet har ført både Stortinget og domstolene bak lyset, selv om dette skulle skyldes en tabbe, sier jussprofessor Hans Petter Graver til NRK. Han mener det kan ha skjedd flere lovbrudd i saksbehandlingen.

Hovedkonklusjonene i analysen:
  • Feltene i Barentshavet sørøst har 25 prosent sjanse for netto negativ verdi med olje- og gassprisene som gjaldt i 2013.
  • Med 30 prosent lavere olje- og gasspris vil feltene ha negativ økonomisk verdi i gjennomsnittsscenariet. Oljedirektoratets forventninger til både olje- og gassprisen er i dag betydelig lavere enn 2013-anslaget, som er lagt til grunn i rapporten.

Klimasøksmålet oppsummerer hvorfor er dette problematisk?
  • Denne grundigere analysen, som viser en mer betydelig risiko for økonomisk tap, ble aldri lagt frem for Stortinget, og er aldri gjort offentlig.
  • Analysen var ferdigstilt før Stortinget behandlet åpningen av Barentshavet sørøst, og før Stortingsmeldingen ble lagt frem 26. april. Stortinget fikk isteden presentert en utdatert analyse, beheftet med betydelige feil.Altså: Stortinget har behandlet åpningen av et område for oljevirksomhet på feilaktig og utdatert faktagrunnlag, og departementet har holdt tilbake oppdatert informasjon som viser at en oljeåpning vil kunne medføre et betydelig økonomisk tap for Norge.
  • Alle tall i rapporten er regnet om til nåverdi (“diskontert”). Dette viser at Oljedirektoratet mener det er aktuelt å diskontere i slike økonomiske utredninger, selv om regjeringsadvokaten har argumentert for at det ikke er nødvendig i sin argumentasjon i klimasøksmålet.
  • Staten har ikke lagt frem dette notatet i retten selv om partene i klimasøksmålet har bedt om at alle aktuelle økonomiske vurderinger legges fram, og dette helt åpenbart faller innenfor denne kategorien. Staten har følgelig holdt tilbake relevant informasjon fra retten i de to foregående rundene i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism