12 februar 2007

Vår felles fremtid er urban

Innen 2025 vil til og med Asia og Afrika ha over halvparten av sin befolkning i byer. Den raske urbaniseringen av fattigdommen utgjør mye av problemet i forhold til den miljøkrisen vi ser utvikle seg.

Allerede i dag skjer 75 prosent av alt globalt energiforbruk i byer og 80 prosent av drivhusgassutslippene er urbane. I tillegg gir slumområdene store utfordringer med tanke på vann og sanitærløsninger. I Afrika og Asia mangler halvparten av befolkningen løsninger for dette. Fordi mange av problemene med å få til en global bærekraftig utvikling er urbane, vil også løsningene måtte ligge her.

World Watch Institute's 2007 rapport "State of the World; Our Urban Future" tar opp det uunngåelige temaet: man kan ikke snakke om miljøutfordringene uten å samtidig å ta inn over seg den enorme urbaniseringen som skjer. Hver uke vokser byenes befolkning globalt sett med minst én million. Dette tilsvarer ett København i løpet av sju dager. Rapporten illustrerer tydelig hvordan et urbant og et ruralt perspektiv ikke er konkurrerende, men er gjensidig avhenging av hverandre. En seriøs behandling av fattigdoms- og miljøproblemene i verden krever derfor også et urbant perspektiv.

Utenriksdepartementet ønsker å bidra til en endring hvor også urbane perspektiver blir tatt på alvor i norsk og internasjonal utviklingshjelp. Derfor har vi besluttet å utarbeide en urban policy for å imøtekomme de enorme utfordringene urbaniseringen gir oss. Verden står ovenfor nye bølger av migrasjon fra landsby til by. I tillegg kommer den sterk egenveksten urbane områder kommer til å oppleve de neste 20-30 årene.

Det er viktig å huske at byer er ikke problemet, men løsningen. Den er nøkkelen til menneskelig utvikling og økologisk bærekraftighet. Urbane sentre er utgangspunkt for kreativitet og innovasjon, avgjørende for økonomisk og teknologisk utvikling, og de er viktige faktorer for politisk og kulturell utvikling. For milliarder av mennesker representerer byen håp; et håp om et bedre liv for seg selv og sine barn. Vi har også et ansvar for å gjøre det mulig å realisere dette håpet.

Vår felles fremtid er urban.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism