11 oktober 2007

Statens Byggeskikkpris 2007

Statens Byggeskikkpris 2007 går til pilestredet park. Juryen har særlig latt seg imponere av den offensive miljøsatsingen i prosjektet, som har tilført Oslo en ny og grønn oase. Prisen deles mellom Statsbygg og Oslo kommune.

- Dette er et godt boligområde som for ettertiden lenge vil stå som et referanseprosjekt for gjennomføring av viktige energi og miljømål innenfor bolig-og byggebransjen, uttaler juryleder Bente Florelius.

Fra juryens begrunnelse:
"I programmet for området har det offentlig ved Staten og Oslo kommune allerede i 1998-99 strukket seg langt for å implementere fremtidsrettede miljømål. I dette store arbeidet er det i mange faggrupper aktører som har opparbeidet ny kunnskap som vil gi store ringvirkninger. Gjennom vakker utforming av uteanlegg og bygninger med ny funksjonalitet knyttet til byøkologiske mål, har området også en pedagogisk effekt for alle som bor eller ferdes i området"
Av de 60 prosjektene som ble innsendt i år dro juryen på befaring til 14 boliganlegg Juryen har lett etter prosjekter som på en bredest mulig måte kunne gi svar og forbilder på de store samfunnsutfordringene knyttet til boligsektoren idag:<
  • God arkitektur og boligkvaliteter generelt - lys - funksjonalitet
  • Energi og miljøutfordringer
  • Universell utforming - tilgjengelighet for alle
  • Kostnader - Boliger for unge og førstegangsetablerende.
Det er tankevekkende at i de prosjektene som på ulike tema var forbilledlige innenfor viktige samfunnsutfordringer, var det offentlige eller ideelle organisasjoner som var bestiller eller programansvarlig. Byggeskikksprisen i år viser derfor at det offentlige har en viktig rolle, men også mange virkemidler til å drive frem gode prosjekter og kvaliteter som markedet ikke nødvendigvis etterspør. Dette bør danne grunnlag for en viktig debatt.

Statsbygg om Pilestredet Park:

Pilestredet Park er området i Oslo hvor Rikshospitalet lå fra 1883 til det flyttet til Gaustad i mai 2000. Statsbygg overtok området på 70.000 m² i oktober 2000. I Pilestredet Park tar nå en helt ny bydel form: en bilfri, grønn oase, åpen for alle, med ca. 1380 boliger, kontorer, næringsvirksomhet og undervisning, kun en kort spasertur unna det yrende livet i byens sentrum.

Les Pilebladet - informasjonsavis for Pilestredet Park.

Statsbygg og Oslo kommune har lagt føringer for utviklingen av området basert på byøkologiske prinsipper. Det er et mål at prosjektet skal knytte sammen de beste løsningene på miljøområdet til en helhet, slik at Pilestredet Park kan fremstå som et ledende eksempel på bærekraftig byutvikling.

Statsbygg har utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) i 1999. Alle aktører, private og offentlige, er forpliktet til å følge opp programmet. MOP skal sikre at det legges miljøbevisste og langsiktige mål til grunn for planlegging, utvikling og drift av Pilestredet Park.

Statsbygg har ansvaret for gjennomføring av salg samt opparbeidelse av uteområdene. I tillegg har Statsbygg ansvar for opprydding av forurensninger og etablering av teknisk infrastruktur i Pilestredet Park.

Les foredragene fra konferansen:
"Miljøoppfølging i urbane strøk. Utbygging av Pilestredet Park" 24.11.2005.

Last ned
Veileder for beboere i Pilestredet Park (1.627 kB)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism