22 november 2007

Universell utforming konkretisert

Forsiden av temarapporten Universell utformingMiljøverndepartementet har, i samarbeid med Deltasenteret, gjennomført en bred prosess med sikte på å avklare noen sentrale sider ved begrepet universell utforming. Konklusjonene er nedfelt i et sluttdokument som vil danne grunnlag for videre arbeid med universell utforming på ulike sektorer. Universell utforming som rettslig standard vil det bli arbeidet videre med i forbindelse med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Universell utforming har fått stor utbredelse og anvendelse både i politiske dokumenter, regelverk og faglige retningslinjer. Begrepet har hatt en positiv betydning for forståelsen av god funksjonalitet for alle som en samfunnskvalitet og for likestilling og god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det har manglet en konkretisering og klargjøring av innholdet i universell utforming i flere sammenhenger. Sluttdokumentet forklarer forståelsen av begrepet. Det er utført i samarbeid med Deltasenteret og det er innhentet synspunkter fra departementer, fagetater, organisasjoner og andre i en bred prosess.

Miljøverndepartementet anbefaler at den definisjonen og forståelsen som fremgår av dokumentet legges til grunn for videre arbeid med universell utforming på ulike sektorer.

Miljøverndepartementet vil bruke konklusjonene som utgangspunkt for utvikling av plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk og retningslinjer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets arbeider med en diskriminerings- og tilgjengelighetslov som vil forby diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil komme tilbake til hvordan universell utforming skal forstås som rettslig standard i denne sammenheng.

Les mer i dokumentet "Universell utforming - begrepsavklaring" fra Miljøverndepartementet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism