31 mai 2008

Nytt utvalg for bærekraftig utvikling og klima

Regjeringen oppnevner et utvalg for å utrede hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser.

Bærekraftig utvikling er satt på dagsorden fordi det er vedvarende fattigdom i mange utviklingsland samtidig som presset på jordens økosystemer øker. Klimaendringer, overbeskatning av naturressurser og tap av biologisk mangfold er synlige tegn på dette.

Det er Regjeringens syn at Norge skal bli et foregangsland i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn må ses i sammenheng på tvers av sektorer og beslutningsnivåer. Hensynet til bærekraftig utvikling må ivaretas på alle politikkområder.

En systematisk ivaretakelse av hensynet til bærekraftig utvikling og klima reiser en rekke faglige krevende spørsmål, knyttet til håndtering av irreversibilitet, usikkerhet og vurderinger av tiltak der både kostnader og gevinster kan strekke seg over en meget lang horisont.

Utvalget skal på denne bakgrunn vurdere om eksisterende regelverk for offentlige beslutningsprosesser bør suppleres med faglige retningslinjer for å sikre at utviklingstrekk og tiltak som har langsiktige konsekvenser og betydning for bærekraftig utvikling, blir håndtert på en helhetlig, konsistent og faglig forsvarlig måte. Utvalget skal vurdere og komme med forslag til endringer og forbedringer i slike retningslinjer.

Utvalget skal avgi sin innstilling til finansministeren innen 1. juni 2009.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism