16 desember 2008

445 millioner kr til vindkraft

Enova har gitt tilsagn om støtte til Jæren Energi AS sitt vindkraftanlegg på Høg- Jæren, og utvidelsen av Kvalheim Kraft sitt vindkraftanlegg på Mehuken. Til sammen er det bevilget 445 millioner kroner i denne utlysningsrunden, noe som vil gi i underkant av 300 GWh ny vindkraft.

- Dette er et viktig skritt på veien for å realisere en norsk vindkraftsatsing og å nå Enovas mål om utbygging av 3 TWh vindkraft innen 2010. Ut i fra Enovas kriterier er Høg-Jæren og Mehuken vurdert som de beste alternativene. Disse prosjektene får støtte fordi de gir mest energi for pengene, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF. Jæren Energi har fått tilsagn om støtte på 352 millioner kroner og Kvalheim Kraft har fått tilsagn om støtte på 93 millioner kroner.

Ulike vindparker varierer sterkt i lønnsomhet. Skal det store potensialet for vindkraft i Norge utløses er man avhengig av å utvikle de rimeligste og mest kostnadseffektive utbyggingene.

- De to vindparkene som får støtte i denne omgangen krever betydelig mindre støtte enn de neste som stod på rangeringslista. Per dags dato fremstår vindkraft som kostnadskrevende, men vi har tro på at kostnadene vil gå ned allerede ved neste utlysningsrunde. Det forutsetter imidlertid at flere får endelig konsesjon, slik at vi får større konkurranse blant søkerne, sier Nakstad.

Norge har per i dag 1,1 TWh vindkraft og med denne tildelingen vil dette øke til 1,368 TWh. Enova skal bidra til å utvikle det norske vindkraftmarkedet ved å kontraktfeste utbygging av 3 TWh vindkraft innen 2010.

-Samtidig som dette er en god start går den norske vindkraftsatsningen inn i en avgjørende fase de kommende årene. Det er begrenset rom for videre støtte til vindkraft innenfor Enovas økonomiske ramme etter 2010. Enova mener derfor at det haster med å avklare hvilke rammebetingelser som skal gjelde for norsk vindkraft etter 2010, sier Nakstad.

Link til informasjon om prosjektene: http://www.enova.no/vindkampanje/

445 millioner kr til vindkraft i Rogaland og Sogn og Fjordane (Enova SF)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism