20 oktober 2009

Fossilt forslag

Det blir ikke mindre klimagassutslipp av å fyre med skitten gass heller enn skitten olje. Men det er nettopp dette myndighetene nå foreslår, skriver Ane Brunvoll i en kronikk:

Noen steder er det lettere å redusere klimagassutslipp enn andre. Bygningssektoren er kanskje den letteste av dem alle. Her kommer klimagassutslippene først og fremst fra oljefyring, som det finnes mange gode fornybare alternativer til, som fjernvarme, varmepumper og pelletskaminer.

Derfor er det satt i gang et arbeid med å fase ut all oljefyring i landet. Og derfor er det rystende at Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å åpne for bruk av nær like skitten gass til oppvarming av de norske hjem og kontorer, slik de gjør i sitt høringsnotat "Reduserte klimagassutslipp".

Fossil gass har tilnærmet like store klimagassutslipp som fossil olje som det jobbes for å kvitte seg med, og det er vanskelig å spore fornuften i dette forslaget.

Her er fem gode grunner til ikke å innføre skitten gass som oppvarmingskilde i Norge:

1. Klimakrisen
Ifølge klimaforskere må vi snu fra nettoøkning til nettoreduksjon i utslippene av verdens klimagasser innen 2015. Vi må også redusere verdens klimagassutslipp med opp mot 85 prosent innen 2050 for å unngå de farligste klimaendringene. Alle muligheter for å redusere norske utslipp må derfor benyttes. Å åpne for at bygg skal kunne varmes opp med skitten, fossil gass er å gå i motsatt retning.

2. Klimaforliket
Gjennom klimaforliket ble alle stortingspartiene, unntatt FrP, enige om at norske klimagassutslipp skal reduseres. Ett av tiltakene som ble foreslått var å fjerne fossil oljefyring som kilde til oppvarming av bygg. Det er derfor paradoksalt hvis man faser ut olje til oppvarming, samtidig som man introduserer fossil gass til samme formål. I tillegg vil forslaget bidra til at utslipp fra byggsektoren kan fortsette å øke, også i strid med klimaforliket.

3. Konkurransehensyn
Det er svært utfordrende å få til så store reduksjoner i klimagassutslippene som FNs klimapanel anbefaler, og i noen sektorer er det vanskelig. Men når det gjelder oppvarming av bygninger er det fullt mulig å fase ut all fossil energibruk innen få år. Da må det legges til rette for at de fornybare alternativene får nødvendige konkurransevilkår og rammebetingelser for å implementeres. Fossile energikilder må ikke få bedrede rammevilkår, slik det nå foreslås.

4. Infrastruktur
Å åpne for fossil gass til oppvarm¬ing åpner også for en fossil oppvarmingsinfrastruktur for mange år fremover. Klimagassutslippene fra byggsektoren kan dermed øke. Biogass kan benyttes i denne infrastrukturen, men mengdeforholdet mellom biogass og fossil gass i Norge er svært skjevt, og det vil i de aller fleste tilfeller være mer miljøriktig å benytte biogassen i transportsektoren enn til oppvarming, fordi det er vanskeligere å finne gode fornybare drivstoffalternativer enn fornybare varmealternativer.

5. Enova
Enovas mandat er å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Den eneste åpningen for at Enova kan støtte fossil gass er betinget av at det faktisk fører til klimagassreduksjoner, da gjennom konvertering fra tyngre brensel til fossil gass i andre sektorer enn i byggsektoren. Åpningen for fossil gass er dermed i strid med Enovas mandat.

Forhåpentligvis lytter Regjeringen til de mange innvendingene mot det selvmotsigende forslaget om å erstatte skitten olje med nesten like skitten gass til oppvarming av bygg.

Artikkelen har også stått på trykk i Ny tid (09.10.2009)

Bellona

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism