04 oktober 2009

Havvindmøller påvirker det lokale klimaet

Enova har beregnet at vi har potensial for å produsere vindenergi til havs som tilsvarer rundt 130 TWh årlig. I den debatten så langt har man fremhevet fordelene ved at det på havet er mer stabile vinder og få perioder med vindstille vær. Man kan man regne med at en vindmølle til havs vil gi 50 % mer energiproduksjon enn en tilsvarende vindmølle på land.

Göran Broström fra Meteorologisk institutt og Lars R. Hole ved Vêrvarslinga på Vestlandet skriver i en kronikk om noe som ikke har vært omtalt mye frem til nå, nemlig at atmosfæren ikke er en ubegrenset kilde til vindenergi. Vindmøller tapper atmosfæren for energi, og det fåtall studier som er gjort tyder på at vindmøller kan ha både regionale og globale klimaeffekter om vi får en tilstrekkelig stor utbygging.

En ny studie fra Meteorologisk institutt har vist at vindmølleparkene vil påvirke selve havet. Dette er ikke nødvendigvis negativt ettersom det er mulig at man vil få en kraftigere oppstrømming av næringsrikt vann fra dypet, noe som igjen kan føre til oppblomstring av marint liv og en økt fiskeproduksjon.

Kunnskap om effekten av å plassere vindmølleparker til havs med minst mulig miljøskader kan oppnås ved at biologer og geofysikere samarbeider om å studere effektene i grundige forundersøkelser.

I tillegg bør man etterstrebe optimal plassering med tanke på å maksimere produksjonen over tid, og minimalisere påvirkningen på konstruksjonene fra ekstremvind og bølger. Dette krever klimatologiske undersøkelser både av forholdene de siste tiårene og fremtidens mulige klima.

Vindmøller til havs påvirker klimaet - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism