26 januar 2010

For mye støy ved baseskoler?

Ingen av baseskolene som ble undersøkt i et nylig avsluttet forskningsprosjekt, oppfyller myndighetenes krav til akustiske egenskaper. Likevel ønsker verken lærere eller elever seg tilbake til tradisjonelle skolebygg.

Forskningsprosjektet ”Planløsning, akustikk og støy i Baseskoler” i regi av SINTEF Byggforsk, har hatt som mål å foreta en evaluering av om forhold knyttet til akustikk, støy og forstyrrelser oppleves som et problem i dagens skolebygg, og å se dette i forhold til planløsning og bruksmønster.

Ingen tilfredsstiller kravene
Ifølge prosjektrapporten er det påfallende at ingen av caseskolene har tilfredsstillende akustiske egenskaper i forhold til kravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK).

– Dette innebærer at lydnivåene fra ulike aktiviteter blir høyere enn de ellers ville vært, noe som gir en økt opplevelse av støy og uro i undervisningssituasjonen, sier prosjektleder Sidsel Jerkø, som er arkitekt og forsker ved SINTEF Byggforsk.

Holdningene til baseskoler var likevel generelt svært positive både blant elever og lærere. Men lærerne presiserte at en god og egnet utforming og planløsning var meget viktig som suksessfaktor, og de ønsket bedre fleksibilitet - fortrinnsvis større grupperom og/eller muligheter for å dele opp hovedrommet i soner som ikke forstyrret hverandre..

Disiplin avgjørende
Ved nesten alle skolene ble det påvist svakheter ved planløsningene som bidrar til å øke nivået av uro og støy. Forhold som bidrar til dette er først og fremst gjennomgangstrafikk i basene, og dernest en uheldig romform, hvor det blant annet ikke lar seg gjøre å samle elevene på en måte som gjør at alle ser og hører godt.

Ved fire av de ni basene i undersøkelsen var det elever med atferdsproblematikk (ADHD, autisme eller annet). Dette medførte et spesielt fokus på disiplin, og to av disse basene var de som opplevde minst uro og støy totalt. Ifølge rapporten er det også stor forskjell på om det er lagt opp til homogen eller blandet aktivitet i et rom. Blandet aktivitet, dvs. at forelesningspedagogikk og læringsmetoder som gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid pågår samtidig, blir nesten alltid opplevd som forstyrrende.

I undersøkelsen har ikke en geografisk spredning av skolene vært påkrevd, og det ble av praktiske hensyn valgt å bare benytte skoler i Oslo-regionen. Undersøkelsen omfatter seks baser for barnetrinn: Ammerud, Bogstad, Høybråten, Disen, Karlsrud og Linderud, samt tre baser for ungdomstrinn: Karlsrud, Linderud og Øraker.

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Husbanken via Kompetansetilskuddsordningen.

Les hele rapporten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism