18 april 2010

Standard for passivhus og lavenergihus


Marilunden ved Stavanger består av lavenergihus. Projektet er et samarbeids mellom Edel Biesel arkitekter fra Norge og Nonconform fra Østerrike.
Illustrasjon: Arkitekten
NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og lavenergihus for boligbygninger. Standarden setter minstekrav til energibehov til oppvarming, beregningskriterier og minstekrav til bygningsdeler og installasjoner. Dette er kriterier som kan brukes for prosjektering, sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som passivhus eller lavenergihus.

Standard for passivhus omfatter kriterier som er langt strengere enn gjeldene energikrav gitt i Forskrift om krav til byggverk (TEK 1997 med endringer i energikrav av 2007).

De viktigste endringene
De viktigste endringene fra høringsforslaget er at CO2-faktorene er fjernet og det er innarbeidet to klasser for lavenergihus i tillegg til passivhus. Ved å dele lavenergihus inn i to klasser vil standarden også kunne brukes som kravsnivå i forbindelse med rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygninger der passivhus ikke er realistisk å oppnå. Denne anvendelsen av standarden kan ha et stort potensial for gjennomføring av tiltakspakker på eksisterende bygningsmasse for å oppnå en høyere energiklasse.

Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov og energiforsyning samt minstekrav til bygningskomponenter og lekkasjetall og videre krav til prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for boligbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergihus i norsk klima.

Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger:
  • passivhus;
  • lavenergihus klasse 1;
  • lavenergihus klasse 2.
Standarden dekker bygninger for boligformål slik som eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus og boligblokker. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en enkelt leilighet, del av en tomannsbolig eller en enkel rekkehusleilighet.

Standarden gjelder både for nye boligbygninger og rehabilitering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard.

Standarden kan brukes til å
  • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergihus;
  • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergihus;
  • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergihus.
Standarden kan videre danne grunnlag for forskriftskrav og energi- og miljømerkeordninger.

Komiteen kom til enighet
Det har vært knyttet stor interesse til utviklingen av standarden. Komiteen var ikke enige om innholdet i høringsforslaget (2009) og ønsket å bruke høringen for å få inn kommentarer i bredt omfang. Standard Norge mottok en rekke kommentarer som er blitt grundig behandlet i komiteen. I arbeidet er det lagt stor vekt på at den norske standarden for passivhus ikke må avvike for mye fra de kriteriene som benyttes i Sverige og Europa forøvrig. Det er likevel tatt hensyn til spesielle norske forhold slik som at en stor andel av boligbebyggelsen er mindre boliger, samt at en betydelig andel av boligmassen bygges i kalde strøk.

Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031.

www.Standard.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism