12 oktober 2010

Innkorting av Bergensbanen vil gi positive ringvirkninger

En innkorting av reisetiden på Bergensbanen fra vel seks timer til ca fire timer kan gi mellom 30 og 85 prosent flere passasjerer på ulike strekninger. Størst passasjerøkning får strekningen Oslo – Hønefoss hvor reisetiden vil bli redusert med over en time.

Tre alternative scenarier er vurdert med tanke på hva endringer i togtilbudet kan bety for byer og tettsteder knyttet til banen. Analysene har tatt utgangspunkt i befolkningsutvikling og pendlingsmønster disse områdene.

Persontransporten på tog beregnes å kunne øke med mellom 30 og 85 prosent på utvalgte snitt når reisetiden mellom ytterpunktene reduseres med om lag to timer.

Den største effekten oppnås på snittet ved Hønefoss, som med Ringeriksbanen vil kunne få en reisetid fra Hønefoss og inn til Oslo sentrum på en knapp halvtime. Også Finse og Hallingdal vil få en vekst på over 40 prosent.

Prognosene legger til grunn størst befolkningsvekst i ytterendene av banen, mens trenden viser en tilbakegang i antall bosatte i kommunene midtveis på strekningen. Det er i ytterendene banen er av størst betydning som transportåre for pendlere.

Rapport:
Samfunnsanalyse av alternative scenarier for Bergensbanen. TØI-rapport 1096/2010. Av Annelene Holden Hoff, Anita Vingan og Petter Dybedal

Kilde: Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism