10 oktober 2010

Riksantikvaren har innsigelse til Oslos kommunedelplan

Riksantikvaren krever at et utvalg av byområder i Oslo som har nasjonal kulturhistorisk verdi, får en egen bestemmelse med hensyn til høyder og utnyttelse på ny bebyggelse i ny kommunedelplan. Riksantikvaren ser behovet for forenkling av prosessene, men vi har likevel innsigelse til planforslaget. Vi mener forslaget til forenkling ikke sikrer mot inngrep av de unike kulturhistoriske verdiene landets hovedstad representerer.

Foto: wilhelmja

Dette planforslaget som omfatter hele Oslo sentrum, legger opp til en utnyttelse med høyder over hele bysentrum som ikke tar vare på verneverdien som ligger i landets hovedstads viktigste historiske byområder. Eksempler er området Kampen, der planforslaget åpner for en utnyttelse på inntil 7 etasjer, eller deler av Grünerløkka der det åpnes for utbygging i inntil 10 etasjers høyde. Inntil Youngstorget åpnes det for opp til 14 etasjer. I tillegg har planetaten i Oslo kommune i sitt planutkast foreslått å fjerne store deler av reguleringsplanprosessen, som er Riksantikvarens og andre gruppers formelle mulighet til å diskutere et utbyggingsforslag.

Planen fra Oslo Kommune er svært detaljert, og ligger nærmere detaljeringsnivået for en reguleringsplan enn for kommunedelplan. Kommunedelplanforslaget vil fungere som en ”stor reguleringsplan” for hovedstadens sentrum. For viktige kulturminner og kulturmiljø er dette uheldig.

Riksantikvaren synes det er problematisk at det er utbyggingsspørsmål som har blitt det viktigste i planforslaget. Verneverdiene er ikke godt nok ivaretatt. Vi fremmet derfor innsigelse til planforslaget tidligere i år. Vi sa den gang at tiden ikke tillot å gå konkret inn på de 195 byggeområdene planen er delt opp i, og at dette ville bli tema for en mer utdypende ettersendelse.

Utdypningen er nå klar. Riksantikvaren har gjennomgått planområdet geografisk, og kommer med en mer detaljert gjennomgang av innsigelsen på grunnlag av den høye utnyttelsen som er foreslått. Vi har for Oslo indre by definert 49 områder med egne avgrensninger som bymiljøer av nasjonal kulturhistorisk interesse. Disse må underlegges et strengere regime i forhold til høyde og utnyttelse enn de øvrige områdene av planen hvis innsigelsen skal trekkes. I tillegg må også prosesskravene skjerpes inn i forhold til utbygging som vil påvirke kulturminner.

Oslo kommune må nå ta stilling til om de skal i møtekomme innsigelsen og endre sitt planforslag. Hvis ikke må planen vedtas av bystyret med en innsigelse hengende ved seg. I så tilfelle går saken til Miljøverndepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

Se innsigelse til kommunedelplan for byutvikling og bevaring her, samt notat med drøfting av vurderingene i kommunedelplanen med Riksantikvarens krav om endringer.

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism