27 oktober 2010

Modernisering av jernbanelinjen Oslo–Bergen

Mens Norge diskuterer argumenter for og i mot bygging av høyhastighetsbaner, får landet en påminnelse om at en modernisering av den eksisterende jernbanelinjen Oslo–Bergen kan gi en reisetid mellom endepunktene på fire timer – ned fra seks–syv timer i dag.

En virkeliggjøring av en gammel tanke om å bygge Ringeriksbanen, som vil kutte en stor sving i terrenget, er en forutsetning for den reduserte reisetiden.

Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  abbilder 

Persontransporttilbudet på Bergensbanen har over mange år vært tilnærmet uendret med hensyn til reisetid og antall avganger. På opp­drag fra interesseorganisasjonen Forum Nye Bergensbanen, har TØI vurdert befolknings­utvikling og pendlingsmønster for byer og tettsteder knyttet til banen og beregnet mulige effekter av alternative transporttilbud på banen (Holden Hoff, Vingan og Dybedal 2010).

Som en del av arbeidet har vi sett på hvordan tre alternative scenarioer for togtilbudet kan påvirke reiseomfanget i 2020, målt mot en vide­reføring av dagens situasjon:
  1. et scenario som innebærer redusert reisetid (2–3 timer raskere enn i dag mellom Oslo og Bergen) og høyere frekvens
  2. et scenario som innebærer svært redusert rei­setid og betydelig høyere frekvens, men redu­sert stoppmønster underveis og sannsynligvis en annen linjeføring enn i dag (i praksis en høyhastighetsbane)
  3. et scenario der fjerntogtilbudet mellom Oslo og Bergen bortfaller og det kun kjøres regio­nal og lokal trafikk i banens ytterender.
Ringeriksbanen, som vil gi en vesentlig forkor­telse av den eksisterende Bergensbanen, inngår i de to første scenarioene og gir en kjøretid fra Hønefoss til Oslo sentrum på en knapp halv­time, altså i overkant av en time kortere enn dagens kjøretid.

Ringeriksbanen er kostnadsbe­regnet til 7,9 mrd. kr og er lagt inn med mid­ler til oppstart i siste del av perioden for NTP (Nasjonal transportplan) 2010–2019.

I alle scenarioene er det forutsatt at fortsatt vekst i godstrafikken skal kunne skje i tråd med eksisterende godsstrategi. Arbeidet med scenarioene tar utgangspunkt i eksisterende planer for utvikling av infrastrukturen (bygging av Ringeriksbanen inkludert), på prognoser for befolknings- og pendlingsutvikling og på reise­vanedata. Det er gjennomført beregninger med kombinasjoner av tre regionale transportmodel­ler (RTM) og den nasjonale persontransportmo­dellen (NTM5).

Dagens reisetid med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen er på mellom 6,5 og 7,5 timer, og ifølge vedtatte utviklingsplaner blir det kun små tidsinnkortinger fram til 2020. Trafikkbe­regningene for de ulike scenarioene resulterer i betydelig endring i volum for de enkelte snit­tene på banen.

Oslo–Bergen på fire timer
Scenario 1 – med kortere reisetid (4t 30 min. mellom Oslo og Bergen) og introduksjon av et enda raskere knutepunktstoppende tog i rush­tidene (4 t mellom endepunktene) – medfører omkring 1000 ekstra reisende med tog pr. døgn mellom Hallingdal og Oslo. Dette tilsvarer en økning på rundt 42 prosent sammenlignet med den beregnede basissituasjonen i 2020.

I scenario 2 – med kjøretid mellom Oslo og Bergen på 2 timer og 21 minutter, og 9 avgan­ger i døgnet – mer enn dobles antall reisende til og fra Hallingdal fra 1900 reisende i basis 2020 til 4400. (Merk at Jernbaneverket har igangsatt det omfattende utredningsarbeidet av premis­sene for vurdering av bl. a. markedsgrunnlaget og samfunnsøkonomien for høyhastighetstog i Norge og snart vil sette i gang strekningsvise utredninger. Disse skal leveres Samferdsels­departementet i februar 2012 og vil forhåpent­ligvis gi en detaljert innsikt i hva høyhastig­hetstog mellom Oslo og Bergen kan bety for den eksisterende banen samt tilliggende byer og tettsteder.)

Når tilbudet underveis på Bergensbanen fal­ler bort (scenario 3), er det naturlig nok ingen reisende med tog til og fra Hallingdal.

Persontransporten på tog beregnes å kunne øke med mellom 30 og 85 prosent på utvalgte snitt når reisetiden Oslo–Bergen redu­seres med to til tre timer. Størst effekt oppnås på snittet ved Hønefoss (reisetid på en halv­time Oslo–Hønefoss via Ringeriksbanen). Også reiser til og fra Finse vil kunne få en vekst på mellom 45 og 50 prosent. Med innføring av et svært raskt togtilbud på strekningen (scenario 2), vil veksten på stasjonene som toget betjener kunne være fra 90 (Bergen) til 160 (Hønefoss) prosent. Imidlertid innebærer dette at toget vil stoppe på færre stasjoner.

Kilde: TOI.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism