23 januar 2011

Dobbeltspor gir tre ganger så mange passasjerer

Foto: Jernbaneverket / Njål Svingheim
En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.

Studien har tatt utgangspunkt i to hovedalternativer: Ett med en fremføringshastighet på 200 km/t der lavere hastighet gjennom stasjonsbyene aksepteres, og ett alternativ der den overordnede føringen er gjennomgående hastighet på 250 km/t eller mer. Berørte kommuner og fylkeskommuner er konsultert i studien og har bidratt med anbefalinger og innspill til arbeidet.

Mulighetsstudien viser dermed ulike alternativer for nye traseer der det i dag ikke foreligger planer. Disse strekningene er Haug-Halden på Østfoldbanen og Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker, Tønsberg-Farriseidet og Porsgrunn-Skien på Vestfoldbanen.

Kostnadsberegninger viser at det er sannsynlig at fullføring av dobbeltspor på Østfoldbanen til Halden vil kunne koste mellom 16 og 20 milliarder kroner, avhengig av alternativs- og trasevalg. Det er bare små kostnadsforskjeller mellom de to hastighetsstandardene på Østfoldbanen. På Vestfoldbanen er det større forskjeller. Der vil det mest sannsynlig kunne koste rundt 23 milliarder kroner for 200 km/t-standard og ca 35 milliarder for gjennomgående 250 km/t-standard.

Funnene fra studien og den videre KVU-prosessen skal koordineres med høyhastighetsutredningen. Utredningene henger sammen, blant annet fordi høyhastighetsutredningen skal se på hvorvidt fremtidige høyhastighetstog skal kunne benytte seg av intercitystrekningene på Østlandet før de evt. grener av til egne høyhastighetstraseer på fjernstrekningene.

Høsten 2009 startet arbeidet med en mulighetsstudie for Øst- og Vestfoldbanen, som et første skritt mot revisjon av Jernbaneverkets strategi for intercitystrekningene. Underveis i dette arbeidet meddelte Samferdselsdepartementet at endelig valg av utbyggingsprinsipp skal tas gjennom en konseptvalgutredning (KVU). KVU-arbeidet for IC-strekningene Oslo-Skien/Halden/Lillehammer er nå i oppstartsfasen og skal være klar i 2012.

Kilde: Jernbaneverket

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism