25 mars 2011

Byggeregler for våtrom: Hvilke arbeider er søknadspliktige?

Mye diskusjon, og påfølgende forvirring, gjør at BE klargjør reglene rundt søknadsplikten for våtrom. Reglene gjelder frem til varslede endringer trer i kraft på sensommeren 2011.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete varslet 18. mars en endring i reglene om søknadsplikt for våtromsarbeid i eksisterende bygg. Nye regler vil tre i kraft på sensommeren. Med bakgrunn i at det har vært stor usikkerhet rundt praktiseringen av dagens regelverk, ser BE behov for å klargjøre reglene for søknadsplikt for våtrom som gjelder frem til de varslede endringene trer i kraft.

Arbeider med søknadsplikt
Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a (nybygg, påbygg, tilbygg eller underbygning).
For større våtromsarbeider i eksisterende bygninger, er det krav om søknadsplikt og bruk av ansvarlige foretak. Dette gjelder vesentlig endring og vesentlig reparasjon av våtrom.

Arbeider hvor det er krav om søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak vil være:
 • Totalrehabilitering av våtrom. Rehabiliteringen omfatter full nedstripping til stender/etasjeskiller og gjenoppbygging av våtrommet, herunder nytt tettesjikt.
 • Utvidelse av våtrom, som innebærer endring og flytting av vegger.
 • Ettermontering og utskifting av sluk i bygningsdel som er skille mot annen bruksenhet, branncelle eller boenhet.
For søknadspliktige våtromsarbeider vil det være forenklende å benytte ett ansvarlig foretak, man får enklere saksbehandling og lavere gebyr.

Selvbyggere
Regelverket åpner for at man kan gjøre arbeidet i egen bolig eller fritidsbolig selv, også der regelverket stiller krav om bruk av ansvarlige foretak. Tiltakshaver kan søke om ansvar som selvbygger. Tiltakshaver må da sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med regelverket. Dette kan gjøres der tiltakshaver selv har kompetanse, har gode medhjelpere eller henter inn kvalifisert foretak eller person. Tiltakshaver vil da ha det fulle ansvaret for kvaliteten i arbeidet som utføres.

Last ned blankett 5182 "Søknad om tillatelse til våtrom i eksisterende bygning" fra denne siden.

Arbeider uten søknadsplikt 
En rekke arbeider på eksisterende våtrom er unntatt fra kravet om søknadsplikt og bruk av kvalifiserte foretak. Dette vil gjelde de aller fleste endringsarbeider i eksisterende våtrom.
Slike arbeider vil være:
 • Sanitærinstallasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, herunder:
  • Utskifting av rør
  • Montering av toalett
  • Utskifting av sluk
  • Montering av vannstoppventil
  • Utskifting av varmtvannsbereder
  • Andre tilsvarende arbeider
 • Arbeider som ikke utgjør vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av våtrom, herunder:
  • Montering av sluk og annen hulltaking som ikke berører brannskille
  • Utbedring og utskifting av våtromspanel og lignende tettsjikt, der produktet har tilfredsstillende produktdokumentasjon
  • Utskifting av tettesjikt i vaskerom
For arbeider som nevnt her vil det ikke være krav om søknad eller ansvarlige foretak. Tiltakshaver kan selv utføre arbeidene uten å involvere bygningsmyndighetene.

Kilde: BE.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism