17 mars 2011

Saknar kompetanse om universell utforming

Over halvparten av dei spurde kommunane saknar kunnskap om universell utforming. Det viser ei gransking som Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har gjennomført.

Granskinga kartlegg kompetansebehovet i ulike målgrupper. Med utgangspunkt i granskingsresultata skal det utviklast eit målretta kompetanseprogram for universell utforming, som ein seinare skal tilby aktørar regionalt og lokalt. Meir enn halvparten har altså i løpet av det siste halvåret opplevd behov for eller ønske om meir uu-kompetanse.

Dei som deltok i ganskinga sakna kompetanse på fire hovudområde:

  1. Kunnskap om gode eksempel/løysingar
  2. Generell kompetanse om lovverk/regelverk
  3. Kompetanse om tverrfagleg samarbeid/organisering av prosjekt
  4. Behov for superbrukarar, dvs. nokon å rådføre seg med

Pengar, politisk vilje og haldningar blir nemnt som dei største hindringane når det gjeld å få gjennomført opplæring i universell utforming.

Les rapporten og NKF sin omtale av granskinga.

Kjelde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism