04 juni 2012

Fremtiden er elektrisk

Elektrisitet vil spille en avgjørende rolle for å nå de langsiktige klimamålene. Det viser den ferske rapporten "Elektrisitet som fremtidens energibærer". Økt produksjon og bruk av elektrisitet vil også gi grunnlag for økt årlig verdiskaping på 35-40 milliarder kroner, og økt sysselsetting på nesten 15.000 årsverk. Dette er en av hovedkonklusjonene i en rapport som THEMA Consulting Group AS har utarbeidet for Stiftelsen Elektroforum.Den økte betydningen av elektrisitet kan øke verdiskapingen i Norge med 35-40 milliarder kroner i faste 2012-kroner i 2030, økende til 65-70 milliarder kroner per år i 2050. Det tilsvarer en økning på nivå med dagens verdiskaping i kraftsektoren. Omstillingen vil også gi grunnlag for økt sysselsetting på nærmere 15.000 årsverk i 2030, økende til omlag 25.000 årsverk i 2050.

Ønsker tydeligere klimapolitikk
I 2050 må kraftproduksjonen i Europa være så godt som utslippsfri. Elektrisitet kan produseres og transporteres til forbrukerne i store mengder og over lange avstander til vesentlig lavere kostnader og høyere sikkerhet enn andre CO2-nøytrale energibærere. Store deler av det fossile energiforbruket bør derfor være konvertert til elektrisitet innen 2050.

Konvertering til elektrisitet, utvikling av teknologi og produkter, samt utbygging av infrastruktur for økt bruk av elektrisitet, blir avgjørende for å nå de langsiktige klimamålene på en kostnadseffektiv måte. Det er derfor viktig at energi- og klimapolitikken tydeligere enn i dag tar utgangspunkt i elektrisitetens avgjørende rolle i å realisere lavkarbonsamfunnet.

Barrierer som i dag hindrer konvertering til elektrisitet fra fossile brensler, bør fjernes. Samtidig må energipolitikken utformes med sikte på å fremme konvertering og utvikling av mer effektive produkter og energiløsninger basert på elektrisitet.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism