04 juli 2012

Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023

Strategien er begrunnet i regjeringens mål om mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer og tettsteder, bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet og et universelt utformet samfunn. Formålet med rulleringen er en enda bedre tilrettelegging for sykling som transportform og å bidra til at flere sykler – Sats på sykkel!

Revisjon av Nasjonal sykkelstrategi er en del av NTP 2014-2023 og er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Helsedirektoratet, Miljøverndepartementet, Syklistenes Landsforening og representanter fra kommuner og fylkeskommuner utpekt av Kommunesektorens organisasjon (KS).

Hovedmålet om 8 prosent sykkelandel innebærer at syklingen i omfang minst må dobles, siden det totale antall reiser forventes å øke. Det er størst potensiale i byene: Der bør sykkelandelen være på 10-20 prosent avhengig av lokale forhold.

Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 - Sats på sykkel!

Via Sykkelby.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism