06 mars 2013

Lettvinte konsulentrapporter

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening tar for seg påstanden om at passivhus kunne være mer lønnsomme enn tidligere antatt. Bakgrunnen er en forskningsrapport fra Multiconsult og SINTEF Byggforsk hvor tilbakebetalingstiden for en enebolig på 175 m2 BRA i passivhusutførelse ble beregnet til 12 år i forhold til en utførelse etter gjeldende krav i teknisk forskrift (TEK10).

Jæger mener det er klare mangler ved rapporten som gjør at den ikke gir et dekkende bilde av merkostnadene og lønnsomheten for passivhus. Dette gjelder både antatt merinvestering, beregnet årlig energibesparelse og det faktum at de har sett helt bort fra diskontering i den økonomiske vurderingen. Den nevnte rapporten tar heller ikke hensyn til arealtapskostnaden for tykkere vegger i passivhuset.

Jæger beregner seg fram til en merinvestering for passivhuset på 960 kr/m2, og en årlig energibesparelse på 52 kW/m2. Med samme energipris (1 kr/kWh), blir dette 52 kr/m2 spart hvert år. Med 4 % realrente, merinvestering 960 kr/m2 og årlig besparelse 52 kr/m2, får vi en beregnet tilbakebetalingstid på hele 34 år!

Myndighetene har signalisert skjerpelse av energikravene i forskriften. Det er bekymringsfullt om slike mangelfulle konsulentrapporter skal danne grunnlaget for de nye kravene. 

I stedet for å krangle offentlig om hva som er fakta, anbefaler Boligprodusentenes Forening at det opprettes et teknisk beregningsutvalg hvor både myndigheter og boligbransje deltar, og hvor målet er å bli omforent om hva som er fakta og hva som påvirker kostnadsbildet. 

Kilde: Bygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism