01 mai 2013

Tre for bygg og bygg i tre

Statsbyggs sluttrapport, ‘Tre for bygg og bygg i tre’sammenstiller kunnskapsstatus for bruk av tre i bygg. I sluttrapporten framhever Statsbygg at tre, brukt på rett måte, er et godt miljømessig alternativ og bidrar til oppfyllelse av klimamål for offentlig virksomhet. Samtidig er det viktig at tre benyttes på treets premisser, og at det tidlig tas høyde for bruk av tre når bygg planlegges.

Kunnskapen om bruk av tre er generelt mangelfull, og måten byggeprosjekter gjennomføres og organiseres i det offentlige med tidvise avbrudd på grunn av bevilgningsordninger og behov for nye anskaffelser, er vesentlige barrierer for valg av tre. Et viktig tiltaksområde for å senke terskelen for å bruke tre vil være at staten går foran og bidrar til flere prosjekter i tre som fremmer standardløsninger, som enklere kan overføres fra ett bygg til et annet. Det offentlige kan være en "krevende kunde" som kan stimulere til bruk av både nye og etablerte løsninger og systemer, og gjennom det bidra til kunnskapsspredning og markedsutvikling.

Statsbygg anbefaler at bygg- og materialstatistikken i Norge forbedres slik at man får en bedre oversikt over og kunnskap om faktisk bruk av tre i bygg. Det bør også iverksettes tiltak for å styrke datainnhenting- og sammenstilling knyttet til teknisk og miljømessig dokumentasjon: Verktøy for beregning av miljøeffekter i livsløpsperspektiv (LCA), videreutvikling av beregningsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), og livssykluskostnader (LCC). Tre bør dessuten innlemmes i preaksepterte løsninger knyttet til byggtekniske forskrifter, og det bør iverksettes tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse om tre i den byggfaglige utdanningen, og videreutdanning i næringen.

Seminaret ble avsluttet med dialog mellom representanter fra flere aktører fra det offentlige og private, om r viktige barrierer og mulige tiltak. Her ble det framhevet at økt tilgang på rasjonelle og økonomisk lønnsomme treprodukter bør stimuleres, i tillegg til bedre samhandling mellom prosjekterende, produsenter og utførende under prosjektutvikling. Det er også viktig at trebygg kan framstå som gode eksempler som gir erfaringer og inspirasjon til å tørre å velge tre som hovedmateriale. På denne måten kan holdningen til bruk av tre endres, og det kan oppnås økt kunnskap og et større marked for treprodukter.

Det arbeides videre med nærings- og kunnskapsutvikling for tre i bygg gjennom blant annet Innovasjon Norges satsing på det urbane markedet gjennom mobiliseringstiltaket "Tre og by". Her skalr NAL – ECOBOX og Treteknisk Institutt formidle gode eksempler gjennom sin database. I tillegg er AHO prosjektledere i et nystartet forskningsprosjekt, "WOOD/BE/BETTER", som skal se nærmere på hele verdikjeden og konkret anvendelse av tre i prosjektutvikling. Dette kan vise veien videre og bidra til kunnskapsspredning og økt kunnskap om bruk av tre.

Kunnskapsgrunnlag for økt bruk av tre i offentlige bygg
Delutredninger

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism