14 mai 2014

Ikke gi opp elbilen

Elbiler kan ikke redde luftkvaliteten i norske byer alene – men som del av en breddesatsing på miljøtiltak rettet mot alle deler av kjøretøyparken er de en stadig viktigere faktor. Med utvidet fokus på kommersiell- og offentlig transport kan elbilene bli en mye mer effektiv faktor i arbeidet med å få luftkvaliteten i norske byer opp på et nivå som tilfredsstiller EUs direktiv for luftkvalitet (2008/50/EC).

Figuren viser overskridelser av grenseverdier for NO2 de siste årene. Rød linje markerer grenseverdien på 40 mikrogram per kubikkmeter luft som årsgjennomsnitt. Kilde: Miljødirektoratet

Ved årsskiftet var det ifølge SSB 2,9 millioner person- og lette varebiler registrert i Norge – av disse var 17 770 elbiler. Dette utgjør kun ca 0,7% av totalen, noe som får mange til å tenke at de er for få til å påvirke luftkvaliteten i norske byer positivt. Samtidig stiger antallet solgte elbiler raskere enn noen annen kjøretøygruppe.


Til sammen slipper tungtransport, varetransport og busser ut ca. 70% av alt NO2 utslipp i Oslo. Dermed bidrar de tungt til overskridelsene av grenseverdien for årsmiddel av NO₂, noe som er hovedårsaken til at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) tidligere i år meldte at de vurderer å trekke Norge inn for EFTA-domstolen.

Forskningsdirektør Leonor Tarrasón ved NILU tar til orde for at miljøbilsatsingen bør utvides: I tillegg til flere el- og hybridpersonbiler kan offentlige tjenestebiler, busser og varebilsegmentet med stor fordel skiftes ut med elbiler og hybrider.

– Det vil ta tid før utskifting av personbilparken kan ha merkbar effekt på luftkvaliteten i norske byer. Men hvis vi i tillegg til utskifting av personbiler satser på flere og bredere tiltak rettet mot varebiler, busser og tunge kjøretøy, vil vi raskere kunne se en positiv effekt på luftkvaliteten.

Utfordringen er å tenke bredere, og for eksempel vurdere krav til tjenesteytere i ulike sektorer – så som renovasjonstjenester, helse- og velferdstjenester og skoleskyss. I sentrumsområder kan miljødifferensierte avgifter og etablering av lavutslippssoner gi god effekt, og gjennomgangstrafikk kan dempes både ved bruk av miljødifferensierte avgifter og tilrettelegging av omkjøringsveier.

Kilde: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism