10 mai 2014

Plan- og bygningsloven skal være en "ja-lov"

Kommunalminister Jan Tore Sanner under Byggdagene 2014

Innbyggerne skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere å bygge ved å forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter.

Det første grepet regjeringen tok var å samle plan- og bygningsloven i samme departement, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dermed samlet fagkompetansen under ett og samme tak.
Sikrer helhet, sammenheng og gjennomføringskraft i arbeidet.

Plan- og bygningsloven skal bli enklere å forholde seg til for innbyggere og næringsliv.
Samtidig må sikre at vi bygger funksjonelle og fremtidsrettede boliger som kan brukes av flere generasjoner framover.

Vil forenkle bygningsregelverket. I løpet av 2014 kommer et første forslag til lovendringer til Stortinget.
  • I regjeringsplattformen har vi bl.a. sagt følgende om hva vi har tenkt å gjøre:
  • Forenkle de tekniske byggeforskriftene i samarbeid med byggebransjen
  • Begrense innsigelser som hemmer boligregulering og lokal handlefrihet – mer lokal tilpasning av arealpolitikken
  • Raskere planlegging av veg og bane, økt bruk av statlig plan
  • Stimulere til utbygging rundt kollektivknutepunkter i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder
  • Utnytte mulighetene som ligger i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
Sanner har merket seg kritikken fra byggenæringen mot plan- og bygningsloven, bl.a. at: Regjeringen fremmer i vår også forslag om forenklinger i planprosessen. Det gjelder bl.a. forslag om å innføre ytterligere tidsfrister i planbehandlingen, forslag om å endre dagens regler som setter gjennomføringsfrist for privat detaljregulering (i dag fem år), og visse justeringer i reglene om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Regjeringen har også satt i gang arbeidet med forenkling av krav til tilgjenglighet i boliger i den byggtekniske forskriften – ”TEK10”.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism