01 mars 2015

Visualiserer fiskerier og godtransport til havs

Moderne fangstmetoder er effektive, or fordrer regulering.
Ill: LlywelynII
Alle skip over en viss størrelse må ha AIS (automatic identification system), et system som kontinuerlig sender ut informasjon om skipets posisjon, hastighet og retning. Signalene sendes ut hvert andre sekund og fanges opp av basestasjoner på land. I tillegg kan disse dataene suppleres med informasjon fra flere systemer som leverer satellittbilder og fanger opp AIS-signaler. Det gjør det mulig å lage visualiseringer av skipenes bevegelser over tid og over store havområdene.

Et slikt prosjekt er Global Fishing Watch, som tar må av seg å skaffe data som kan avdekke ulovlig fiske i alle deler av verden:
I tillegg til fiskeriene skjer en betydelig varetransport sjøveien. I overkant av 90 prosent av all godstransport skjer på havet. Bevegelsene til deler av verdensflåten er her fanget opp i en kombinasjon av den nyeste land- og satellittbaserte AIS-teknologien. Rundt 100.000 skip trafikkerer verdenshavene.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism