10 mai 2015

Frykter urban flom

Hvem skal passe på husene våre når været blir dårligere? Kommunene har ansvar for at bygninger og infrastruktur skal tåle nye klimapåkjenninger, men strengere lovverk har ikke ført til mer robuste løsninger.


Skader etter ekstremvær er ofte svært kostbare å utbedre. Med utsikter til et røffere klima vil omfanget, hyppigheten og variasjonen i skader øke.

For å kartlegge hvordan klimatilpasning av bygninger og infrastruktur blir ivaretatt, har forskere fra SINTEF Byggforsk sett nærmere på arbeidet i tre kommuner (Oslo, Fredrikstad og Trondheim) og i tillegg undersøkt fem bygninger i disse kommunene.

Utbyggerne gjør kommunens jobb
Kartleggingen viste at endringer i lovverket alene ikke har vært nok til å endre praksisen i kommunene, der ansvaret for klimatilpasning ligger. Allerede i 2010 ble alle kommuner i Norge pålagt å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som planleggingsgrunnlag for byggesaker. ROS-analysene skal kartlegge kommunens totale risikofaktorer, deriblant økte klimapåkjenninger, men fremdeles henger mange kommuner etter med dette arbeidet.

Arkitekt og seniorforsker i SINTEF Byggforsk, Cecilie Flyen understreker at selv om kommunene ikke selv har utført ROS-analysene, vil de likevel kunne bli ansvarliggjort hvis det oppstår skader som følge av klimapåkjenninger.

En av de største klimatruslene mot bygninger og infrastruktur er urban flom. Flere tette flater i byene gjør at flom oppstår raskere ved ekstremnedbør. Problemene vil bli større hvis kapasiteten i overvannssystemene ikke økes, samtidig som vannmengdene som ledes til overvannsnettet, reduseres.

- Ved å legge opp til flere utette flater, f.eks. grus eller gress, kan man forsinke flommen. Andre tiltak som kan settes i verk, er lokal fordrøyning og frakobling av taknedløp på overvannssystemet. Disse tiltakene vil redusere skadeomfanget både på overvannsnett og tilliggende infrastruktur, samt på bygningsmassen som utsettes for flom, forteller Flyen.

Byggskader synliggjør manglende klimatilpasning
En analyse av fem boligbygninger i Oslo, Fredrikstad og Trondheim synliggjør gapet mellom bygningenes tilstand og nødvendig robusthetsnivå for å takle dagens og framtidas klima. Alle bygningene er utsatt for fuktskader etter overvannspress mot grunnen. For å gjøre bygningene rustet for mer ekstremnedbør er det avgjørende blant annet å drenere grunnen rundt og å lede vannet vekk fra bygningen.

- Hovedproblemet vi har observert i kommunene som er med i analysen, er manglende samarbeid mellom vann- og avløpssektoren, plansektoren og byggesektoren. Kompetansen om klimatilpasning finnes, men ikke på riktig sted, sier Flyen.

Nettverket Framtidens byer har samlet 13 byer som driver med kompetanse- og erfaringsutveksling. Videreføring og spredning av resultater fra Framtidens byer og tilsvarende prosjekter vil være nyttig også for kommuner som ikke har deltatt.
Kilde: SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism