04 juni 2015

Kraftig omlegging gjør 2-gradersmålet mulig

Statoils Energy Perspectives-rapport viser en mulig vei for å nå 2-gradersmålet.  Rapporten er utarbeidet av Statoils analytikere med ansvar for makroøkonomi, energimarkeder og klima. Rapporten er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene. Energy Perspectives gir en faglig beskrivelse av mulige utviklingsbaner for verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp. Siden 2011 har Statoil gitt ut rapporten årlig.

– Verdens befolkning øker, flere mennesker blir en del av middelklassen og behovet for energi vokser. Samtidig er en fortsatt økning i CO2-utslippene knyttet til den samme velstandsutviklingen ikke bærekraftig på lang sikt. Uten en kursendring vil alle tape, også olje- og gassindustrien.

– Konsekvensene av klimaendringer vil ramme økonomisk utvikling og velferd for alle, uansett næring og geografi. I årets analyser har vi derfor nedjustert anslagene for økonomisk vekst mot 2040 i de scenariene som ikke oppfyller 2-gradersmålet, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærness..


Reform er et scenario hvor landene oppfyller selvpålagte forpliktelser og energipolitiske ambisjoner som er presentert fram mot klimatoppmøtet i Paris i 2015, men hvor endringene ikke er tilstrekkelige for å begrense globale klimagassutslipp og slik oppfylle 2-gradersmålet.

Scenariet bygger på en vesentlig forbedring i energieffektivitet, slik at samlet energiforbruk i gjennomsnitt vokser med 0,9% pr år, mens økonomien vokser med 2,8% årlig, litt mindre enn i de siste 20 årene. Scenariet viser en svært liten vekst i kullforbruket i verden og sterk vekst i ny fornybar energi.

Scenariet Fornying beskriver en sammensetning av store endringer som er nødvendig for å oppfylle 2-gradersmålet. Det vil kreves en betydelig og rask omlegging av energibruken, særlig innen transport og elektrisitetsproduksjon.

Scenariet beskriver i 2040 et bærekraftig energisystem der globale CO2-utslipp er redusert med 39 prosent fra 2012, og ytterligere på vei ned, gjennom enda større forbedringer i energieffektivitet og sterk økning i ny fornybar energi, først og fremst på bekostning av kull. Scenariet inneholder også sterkere vekst i atomkraft og større innslag av karbonfangst og -lagring enn Reform-scenariet.

Oljeetterspørselen går moderat ned, mens gassandelen øker noe. Global gassetterspørsel øker med vel 15 prosent. Global oljeetterspørsel går noe ned, til knapt 80 millioner fat per dag, sammenlignet med det globale dagsforbruket på rundt 90 millioner fat i dag. På grunn av fallende produksjon i dagens oljefelt vil det derfor være behov for 50-60 millioner fat ny olje i produksjon for å dekke etterspørselen.

Rivalisering beskriver en en verden som domineres av konflikter, maktkamp og manglende evne til å løse felles utfordringer. Scenariet skisserer en mer polarisert og uorganisert verden, og har lavest global økonomisk vekst, høyest forbruk av kull og lavest vekst i ny fornybar energi. En slik utviklingsbane vil heller ikke bidra til at 2-gradersmålet nås, til tross for at energiforbruket i 2040 er lavere enn i Reform.

Kilde: Energy Perspectives 2015

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism