08 oktober 2015

Regjeringskvartalet - Statsbyggs anbefaling

I arbeidet med forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal har Statsbygg kommet med en anbefaling om byformprinsipper til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ifølge Statsbygg bygger anbefalingen på parallelloppdragene, drøftingene i evalueringskomiteens rapport og andre innspill.

Mulig jeg er litt tungnem, men så vidt jeg kan se ved første øyekast er det ikke mye her som hindrer at Y-blokka blir stående. Rett nok ligger en ny bygning delvis på denne tomta, men volumene blir vel noenlunde sammenlignbare. Studentprosjektet som ble innlevert ga dessuten noen forslag til hvordan Y-blokka kunne utnyttes, som en kunne gått videre med.Hovedtrekkene i anbefalingen er:
  • Hovedvekt av bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
  • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og med moderate høyder - 24-48 m. Høyblokken (56 m) er høyeste bygning.
  • Et byggeområde (se figur, felt A) etableres mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.
  • Det legges til grunn 23 m² BTA per ansatt. Dette er lavere enn de 25 m² som ble brukt i parallelloppdragene, men innenfor regjeringens beslutning.
  • Etablering av park i nord-østlig del av området åpner opp for bedre eksponering av kulturminner som Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek.
  • Hovedadkomst fra Akersgata.
  • Det opprettes en utvidet sikringssone, Ring 1 senkes og alle rampene som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.
  • Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister.Se illustrasjoner.

Prinsippene som presenteres, omhandler fase 1 med 5.700 arbeidsplasser, byggeperiode 2024-2034.

Statsbyggs anbefaling er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling. Reguleringsplanen forventes lagt ut til offentlig høring i løpet av våren 2016.

Anbefalingen viser ett konkret forslag til utbygging, men det er kun byformprinsippene som skal tas videre til reguleringsplanen. Dette er prinsipper som fastsetter høyder, utnyttelse, lokalisering av plasser og gater og hvor det kan bygges.

Statsbyggs hovedkonklusjoner at det er fullt mulig å etablere et godt og effektiv regjeringskvartal, som samtidig kan gi noe tilbake til Oslo by. Anbefalingen er utformet av Statsbygg i samarbeid med våre konsulenter: Nordic - Office of Architecture, Multiconsult og Civitas.

Kilde: statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism