29 februar 2016

Retningslinjer for Nasjonal transportplan

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen legger fram grunnlaget for planfasen 29. februar 2016. Arbeidet er gjort ut fra retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet. Grunnlaget bygger på analyse- og strategifasen av Nasjonal transportplan 2018-2027.

Blant flere grunnlagsdokumenter et Grunnlag for klimastrategi.

Regjeringen mener på sin side at den har lagt til rette for at ny NTP får en ny innretning: Den formelle planperioden utvides fra 10 til 12 år, og det skal lages et perspektiv mot 2050. Nye samferdselsprosjekter vil fortsatt være en viktig del av NTP, men regjeringen ønsker større oppmerksomhet om vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen.


– Det er viktig at Nasjonal transportplan ser helhet, har lange perspektiver og vektlegger effektiv ressursbruk. Vi må sikre at vi vedlikeholder og forbedrer landets infrastruktur, og samtidig bruker den mer effektivt og miljøvennlig. Vi må derfor se transportformene i en sammenheng, og bedre ta innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør i reisehverdagen. Derfor består NTP-arbeidet av langt mer enn bare å se hvor mye ny infrastruktur vi kan bygge for en gitt sum penger.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Avinor AS og transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket) i mai 2015 mottok Samferdselsdepartementets retningslinjer for arbeidet med NTP.

Cykelslangen i København. Foto: surelars
Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som ble presentert mandag formiddag. Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge, mens åtte andre områder får hver sin.
Danske myndigheter har fokusert på tre hovedpunkter for å få flere til å sykle på sykkelekspressveiene:
  • Tid: Målet er at sykkelekspressveiene skal gå så direkte som mulig inn mot sentrum. Tidsbesparelsen vil være rundt 10 prosent, avhengig av hvilken distanse man sykler. Supercykelstiene er mellom 10 og 20 kilometer lange.
     
  • Komfort: Det skal være jevn asfalt hele veien, høy grad av vedlikehold (f.eks. snømåking). Flere steder kan syklistene også få ekstra service som grønne bølger på trafikklysene, nedtellingssignaler, sykkelpumper og fothvilere.
     
  • Trygghet: Sykkelstiene skal i hovedsak anlegges adskilt fra trafikkerte veier. Det skal være plass til flere i bredden, slik at man enkelt kan passere syklister som ikke sykler like fort.

Plangrunnlaget skal inneholde forslag til prioriteringer, og det vil være et viktig grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2018-2029.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism