13 november 2016

Miljøvennlig høgskolebygg i tre


Statsbygg jobber med et nytt administrasjonsbygg ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad med utstrakt bruk av massivtre, og høye miljøambisjoner.

Campus Evenstad er tilknyttet høgskolens avdeling for anvendt økologi og landbruk.Miljøcampus Evenstad har de siste årene opplevd en betydelig vekst i antall studenter og ansatte og skolen har derfor behov for økte arealer.

Det nye bygget skal innpasses i eksisterende, parkmessig opparbeidede utemiljø som er et gammelt gårdstun. Bygget skal ha en nøktern kvalitet med et arkitektonisk formspråk tilpasset eksisterende situasjon.

Massivtre som byggemateriale
Bygget skal oppføres med massivtre som primært byggemateriale. Utgangspunktet for valg av byggemateriale har vært en mulighetsstudie utført i regi av Tredriver'n, en fylkeskommunal organisasjon som skal fremme bruk av trevirke som byggemateriale i Hedmark fylke. Det er en ambisjon at bygget skal trekke på de fordeler en slik bruk av tre kan gi når det gjelder bærekraft og miljø.

Høye miljøambisjoner
Nybygget er planlagt som et såkalt nullutslippsbygg. Det finnes flere nivåer av nullutslippsbygg. Nybygget på Evenstad tar sikte på nivå ZEB-COM der klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, materialer og drift skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi. Et bygg med så høye miljøambisjoner er ikke bygget i Norge.

Nybygget på Evenstad er et pilotprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Bygget skal regnes som "nullutslippsbygg" når det gjelder utslipp av klimagasser fra konstruksjonsprosess, drift og materialer, definert som ZEB-COM-nivå (Zero Emission Buildings - Construction, Operation and Materials). Det betyr at man velger løsninger som sikrer at klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi på Campus Evenstad.

Løsninger
Det skal legges stor vekt på optimale energi- og materialløsninger, også når det gjelder bygging og riving. For å finne de gode løsningene som både gir lavt energibruk og minimale utslipp av klimagasser, er det nødvendig å se på hele byggets levetid. Gjenbruk og resirkulering av materialer er også viktig for å få ned utslippene.

Forskning viser at det særlig er viktig å se på utslipp fra materialer i fundamenter, bæresystem, oppbygging av tak og fasader, energisystem og ventilasjonsanlegg.

Bruk av massivtre
Bygget skal oppføres med massivtre som primært byggemateriale. Man ønsker i størst mulig grad å utnytte massivtreets egenskaper med hensyn til fornybarhet og for å minimere utslipp av klimagasser. Prosjektet vil kunne utvikle nye, miljø- og kostnadseffektive løsninger, og være en katalysator for å fremme bruk av lokalt produserte massivtreelementer i Norge.

Miljøvennlig campusområde
Campus Evenstad har allerede satset på miljøvennlige løsninger og har blant annet eget bioenergianlegg og solcelleanlegg. Den høye ambisjonen for administrasjonsbygget krever utvikling av innovative løsninger der hele campusområdet må ses under ett. Bygget kan være nettoeksportør av både strøm og varme, når det er behov.

Et bygg med tilsvarende høy miljøambisjon er ikke bygget i Norge eller Europa ennå. Derfor blir Evenstad et spennende pilotprosjekt der Statsbygg kan vise hvordan framtidens nullutslippsbygg kan utformes.

Les mer om ZEB på zeb.no.

HiHm Evenstad. Nybygg - statsbygg.no:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism