11 desember 2016

Elbiler og kapasitet i strømnettet

En stor elbilpark vil kreve utbygging av kraftnettet, er overskriften på - Tu.no. En veldig merkelig artikkel, selv uten å gå inn regnestykker knyttet til hvor energikrevende det er å produsere hydrogen. For noen måneder siden slo nemlig NVE fast at strømnettet kan levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030. Forutsetningen for at ladingen skal kunne skje smertefritt, er riktignok at mange av bilene lades om natten, når øvrig forbruk er lavt. Differensiert elpris fikser den biffen.

I rapporten «Hva betyr elbiler for strømnettet», peker NVE på at det kan oppstå lokale utfordringer. Dette vil typisk være på steder med svakt nett, eller i områder der mange lader elbilene sine samtidig. Slike utfordringer kan blant annet oppstå i hytteområder.

Det antas at for å få 1,5 millioner elbiler, eller rundt halvparten av person- og varebilene, i 2030, må det aller meste av nybilsalg fra 2025 være nullutslippsbiler. Disse bilene vil til sammen bruke rundt fire TWh strøm, noe som tilsvarer kun tre prosent av det norske strømforbruket.

Det norske strømnettet er langstrakt, og enkelte steder kan det forekomme problemer med spenningskvalitet og kapasitet. Vi forventer at nettselskapene er i forkant av utviklingen, men vi ser at strømkunder med kraftige såkalte enfaseladere må være forberedt på å tilpasse seg kapasiteten i lokalnettet, sier Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Elektrifisering nødvending
Uten elektrifisering av transportsektoren, vil Norge ha vansker med å nå de foreslåtte utslippsmålene i ikke-kvotepliktig sektor

Etter mange år med sterk vekst, nådde fossil energibruk til transport en topp i 2012. I 2015 ble 96 prosent av samlet innenlands energibruk til transport, fiske, maskiner og redskaper i Norge dekket av fossile energivarer. Lavere aktivitet innen sjøtransport og fiske, overgang fra bensin- til dieselbiler og mer energieffektive motorer, har imidlertid gjort at utslipp av klimagasser fra transport har flatet ut, og var på samme nivå i 2015 som i 2006. Elektrifisering av veitransport kan være en effektiv måte for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge.

Forventet befolkningsvekst og økonomisk vekst vil gi økt transportbehov. Dersom transportsektoren ikke omstiller seg til utslippsfrie teknologier, har NVE i rapporten «Energibruk til transport» anslått at energibruk til transport, maskiner og redskaper kan øke med 25 prosent til over 80 TWh i 2050. I 2015 var tilsvarende tall 69 TWh.

Overgang til elektrisitet i transportsektoren vil gi lavere energibruk og lavere klimagassutslipp. Dette kommer av at elektriske motorer er over tre ganger så effektive som dagens forbrenningsmotorer. Økt andel av befolkningen som kjører kollektivt, går eller sykler, vil også dempe vekst i energibruk til transport.

Dette kan du gjøre for å få mest mulig problemfri elbillading:
  1. Kontakt elektroinstallatør for å få foretatt en sjekk av det elektriske anlegget.
  2. Installer egen hjemmeladestasjon. Benytt trefase om mulig. Be installatør vurdere behovet for å melde inn ladestasjonen til nettselskapet.
  3. Lad gjerne på natten.
  4. Pass på at elbillader og komfyr ikke trekker strøm fra samme faser. Kontakt elektroinstallatør dersom du er i tvil.
  5. Lading fra vanlige stikkontakter (schuko) bør av sikkerhetshensyn foregå på egen kurs og ikke overstige 10 A.
Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism